Kommunal politik

Rapport från Omsorgsnämnden den 12 december 2019

RAPPORT

OMSORGSNÄMNDEN 12 dec 2019

Boendeplanen 2020 – 2030 presenterades och antogs .
Planens främsta syfte är att säkerställa en trygg boendesituation för äldre och ska fungera som beslutsunderlag för strategisk planering, projektering och utförande av dessa boenden.

Medelåldern för inflyttningen till vård- och omsorgsboende sjönk år 2018 till 86,7 år och medianvårdtiden på boende var samma år 639 dagar .

Kristianstads kommun har 17 boenden i egen regi.
Fem boenden drivs av externa utförare, samt ett boende är intraprenad.

Dessutom finns 39 + 16 korttids/växelvårdsplatser.

Väntetiden på boendeplats har sedan 2016 ej överstigit lagstadgade max. 3 månader.

Under tioårsperioden beräknas befolkningsökningen vara 2400 medborgare i åldern 65+, för 80+ beräknas ökningen bli 1980 medborgare.

Bedömningen är att 2020 till 2030 ökar behovet med 3 till 4 nya boenden, förutom redan beslutade.

Vänsterpartiet lämnade protokollsanteckning angående boendeplanen, för att markera byggande av boenden i kommunal regi.

I beslut om nämndens styrkort, samt internbudget 2020 lämnade Vänsterpartiet en protokollsanteckning som avsäger sig ansvar.

Socialdemokraterna deltog ej i beslutet om budgeten och lämnade också protokollsanteckning.

November månads budgetrapport visar ett plus på 7 mkr.

Nästa sammanträde: 29 januari 2020

Eva Nilsson

 

PROTOKOLLSANTECKNING

Omsorgsnämndens sammanträde 2019 12 12

Ärende ON 2019/347 8.7.1
Boendeplan Vård- och omsorgsboende 2020 – 20301

Med stöd av boendeplanen, som visar behov av ytterligare tre till fyra nya vård- och omsorgsboenden fram till 2030, anser Vänsterpartiet att det är av största vikt med framförhållning och planering för att tillgodose behovet i bästa möjliga, egna kommunala regi.

För Vänsterpartiet Kristianstad 2019 12 12

Eva Nilsson

 

PROTOKOLLSANTECKNING

Omsorgsnämdens sammanträde 2019 12 12

Ärendenr ON 2019/342 1.2.7
Beslut gällande Omsorgsnämndens styrkort och internbudget

Vänsterpartiet har en egen budget med större ramar än alliansens och tar därför inget ansvar för den av omsorgsförvaltningen föreslagna.

För Vänsterpartiet Kristianstad 2019 12 12

Eva Nilsson

 

Dela den här sidan:

Kopiera länk