Kommunal politik

Rapport från Omsorgsnämnden november 2019

RAPPORT ​från Omsorgsnämnden nov-19

Info

Omsorgsnämndens barn- och ungdomskoordinator ( ny tjänst) informerade om hur omsorgen arbetar med barnkonsekvensanalyser.
Analys ska göras i början av varje beslut som rör barn.
Barnkonventionen blir lag 1 jan 2020.

Ekonomichefen informerade om omsorgens driftsbudget som i okt -19 visade + 5 milj.

Personalrapporten visar att antalet sjukdagar minskat med 0,9 dag /anställd från sept. -18 till sept -19.

Kösituationen visar att ingen anvisad boende har väntat mer än 3 mån på boende.

Den stängda avdelningen på Tollaregården, vård- och omsorgsboendet i Arkelstorp, kommer, med början i dec, att omvandlas till en demensenhet med 6 platser.
Planerad öppning våren -20.

Anställningsstoppet, som infördes p.g.a. stängningen av Almgården, vård- och omsorgsboende i Tollarp, har nu hävts.

Beslut gällande Axeltorp

Fortsatt behov av 32 platser demensboende på Axeltorp vårdhem konstateras. Nuvarande hyresavtal upphör 2020-12-31.
Ny kontraktstid föreslås på 12 år fr.o.m. 2021-01-01.

Befintligt avtal omfattar både lokal och drift.
Lagen om valfrihet, LOV, gör att befintligt kontrakt inte kan förlängas, utan upphandling måste göras.
Förslag till fortsatt verksamhet är alltså separat hyresavtal och drift.

Socialdemokraterna reserverar sig och vill i första hand att ett krav på drift ska vara ”icke vinstdrivande företag”, vilket inte ansågs möjligt utan lagmässig prövning.
I andra hand föreslog socialdemokraterna att driften på Axeltorp ska drivas i egen regi. Alliansen röstade ner förslaget.

Beslut togs att upphandla drift på vård- och omsorgsboende med demensinriktning avtalsperiod 2021-01-01 t.o.m. 2027-01-31.

Socialdemokraterna deltog ej i beslutet att godkänna förslaget till upphandling.

Vänsterpartiet, som endast har ersättarplats i nämnden och därmed ingen rösträtt, har samma åsikt som socialdemokraterna i ärendet.

Beslut

Omsorgsförvaltningen ska ta fram en boendeplan för funktionsstödsverksamheten, att redovisa sept 2020.

Nästa nämnd 12 dec. -19

Eva Nilsson

Dela den här sidan:

Kopiera länk