• Hem
 • Vänsterpartiets...
sida

Vänsterpartiets kommunala handlingsprogram 2022-2026 (kort version)

Vänsterpartiets kommunala handlingsprogram för 2022 till 2026 (kort version)

Vänsterpartiet är ett socialistiskt och feministiskt parti. Vi är en del av arbetarrörelsen och kvinnorörelsen; internationellt och i Sverige. Vänsterpartiet slår vakt om den gemensamma offentliga sektorn. I vår kommun vill vi driva en vänsterpolitik som bidrar till att minska klassklyftorna och som skapar en mer rättvis fördelning.

Demokrati och rätt på jobbet

Vår politik bygger på rätten till tillsvidareanställningar, lika lön för likvärdiga arbeten, bra arbetsmiljö och ett stimulerande arbetsinnehåll. Vänsterpartiet vill att Kristianstad kommun skall vara en attraktiv arbetsgivare som får medborgare att både vilja arbeta och bosätta sig i kommunen. Vänsterpartiet kommer att arbeta för ett successivt införande av sex timmars arbetsdag med oförändrad lön.

Demokratin måste ständigt försvaras men även bevakas och utvecklas. I vår kommun ska vi tillsammans med andra föreningar och organisationer arbeta för att minska arbetslöshet, ökande klassklyftor och segregation vilka alla förstärker det politiska utanförskapet.

 

Vänsterpartiet verkar för:

 • Stopp för privatiseringar
 • Större inflytande på jobbet
 • Avskaffa karensdagen
 • En aktiv stadsdelsdemokrati i hela kommunen
 • Närhet och tillgänglighet mellan medborgare, tjänstepersoner och politiker

 

Feminism- Jämställdhet på riktigt

Vi är ett feministiskt parti som kämpar för jämställdhet på riktigt. Vi strävar efter att kvinnor ska kunna röra sig i samhället och känna att de är trygga; såväl på arbetsplatsen, i skolan som i hemmet. Mäns våld mot kvinnor är ett stort hot mot säkerheten i vårt samhälle. Utsatta kvinnor ska ha någonstans att vända sig och få hjälp och skydd.

Vänsterpartiet verkar för:

 • Ett fortsatt stöd till kvinnojouren och tjejjouren.
 • Att trygghetssäkra skolan och arbetsplatserna.

 

Antirasism och sexuellt likaberättigande

Vänsterpartiet bekämpar segregation, rasism och diskriminering. Segregation och främlingsfientlighet gör att många människor inte känner sig delaktiga i samhällets utveckling och hamnar i utanförskap.

Alla ska ha rätt att älska vem de vill och vara den de är. Vi vill ställa hårdare krav inom både vård och i skola när det gäller bemötande och inkludering. Ungdomar måste få det stöd de behöver för att utveckla en trygg och stolt identitet oberoende av sexuell läggning.

Vänsterpartiet verkar för:

 • Motverka diskriminering i kommunens egna verksamheter och i kommunen som helhet.
 • Att kommunen inrättar omklädningsrum och toaletter där fler könstillhörigheter än man och kvinna bereds plats.

Utbildning

Vänsterpartiet vill att förskolan, skolan och skolbarnomsorgen ska ha tillräckliga resurser för att möta barns olika behov. De elever som behöver mest stöd ska få det från första början. Barnkonventionen och i synnerhet dess krav på barns bästa och barns rätt till sin åsikt måste respekteras. Barn i förskola/skola har samma behov och rätt som vuxna till en god arbetsmiljö.

Rätt till vuxenutbildning ska vara lika självklar som rätten till arbete. Satsningen på den kommunala vuxenutbildningen är viktig, liksom möjligheten till att få hjälp av studie- och yrkesvägledare.

Vänsterpartiet verkar för:

 • Utökning av pedagogiska resurser och socialt stöd så att elevernas behov kan tillgodoses.
 • Att skolarbetet och därmed läxhjälp skall göras i skolan.
 • Att elev- och personalinflytande ska utvidgas och prioriteras.

Miljöpolitik

Vi skall sluta lägga kommunala skattepengar på direkt miljöfarlig verksamhet, bland de verksamheter som kommunen inte skall stödja märks i synnerhet flygplatsen. Kommunen behöver öka andelen närproducerat, krav- och rättvisemärkt mat i de kommunala verksamheterna. Massbilismen måste stå tillbaka till förmån för grönytor och trädplantering. Vi måste fortsätta ta tillvara, utveckla och stödja Kristianstads biosfärområde samt övriga kommunala naturområden.

Vänsterpartiet verkar för:

 • En nedläggning av kommersiell flygtrafik från Kristianstad Österlen airport.
 • En förbättrad infrastruktur för cykling i kommunen.
 • En ökad mängd ekologisk och närproducerad kost i all kommunal verksamhet.

Kollektivtrafik och landsbygd

För varje år ökar behovet av att ta sig från en ort till en annan. Allt fler lämnar bilen hemma och åker buss eller tåg. För att ännu fler ska utnyttja den måste kollektivtrafiken underlätta pendling till arbete, finnas nära när man vill resa och göra resan trygg samt sänka resekostnaderna. Samtliga partier pratar sig varma för att fler skall åka kollektivt, samtidigt så beslutar man om kraftiga biljettprishöjningar som är långt över de merkostnader som biltrafiken fått. Vi i Vänsterpartiet har hela tiden arbetat för fler skall kunna åka och att äldre och ungdomar skall erhålla gratis kollektivtrafik.

Vänsterpartiet arbetar för är att hela kommunen ska leva. Genom att verka för möjligheten att kunna arbeta, handla och ta del av de nödvändiga samhällsfunktioner som behövs i dagens samhälle så kan man inte bara öka möjligheterna för att bo utanför innerstaden utan även minska miljöbelastningen genom att minimera behovet av pendling till och från Kristianstad.

Vänsterpartiet verkar för:

 • Att kollektivtrafikens utformning i större utsträckning tar hänsyn till kvinnors, äldres, funktionsnedsatta och ungas resande.
 • Att busslinjer inrättas som passar till arbetslivet.
 • En avgiftsfri kollektivtrafik för barn, ungdomar, studerande och pensionärer.
 • En utlokalisering av kommunala verksamheter till landsbygd.
 • Utökad konsumtion av närproducerat vilket ger nya arbetstillfällen och utveckling av bra produktion.

Bostadspolitik

Bostaden är en social rättighet och bostadspolitiken skall skapa förutsättningar för alla att leva i goda bostäder till rimliga kostnader. För att lösa bostadsbristen och råda bot på hemlösheten måste allmännyttan byggas ut och hyresgästernas inflytande över sitt boende utökas. Genom ABK, vårt kommunala bostadsbolag, har vi möjlighet att förverkliga en social bostadspolitik där alla har rätt till en bostad. Vi vill att ABK ska verka för låga hyror och nybyggnation med rimliga hyresnivåer.

Vänsterpartiet verkar för:

 • Att ABK fortsätter agera offensivt för att öka bostadsbyggandet och hålla nere hyrorna.
 • Både större och mindre hyresrätter i kommunens alla delar.
 • Att öka hyresgästernas inflytande gällande sitt boende.

Äldreomsorg och tillgänglighet

När hälsan sviker och den åldersrelaterade ohälsan sätter in är det viktigt att samhällets insatser fungerar så att den enskilde skall ha möjlighet att leva ett så rikt och aktivt liv som möjligt. Grundprincipen måste vara att insatserna skall ges så att den enskilde har möjlighet att bo kvar i sin bostad så länge man själv önskar. När detta inte längre är möjligt skall det finnas bra fungerande särskilda boenden med hög standard i alla kommundelar.

Vänsterpartiet verkar för:

 • Att vård och omsorg ska drivas i offentlig regi som är fri från vinstintressen.
 • Satsningar på personal, såväl i ökat antal som på bra utbildning och arbetsmiljö.
 • Att färdtjänsten återförs i kommunal regi

Socialpolitik och förebyggande verksamhet

Alla människor har rätt till ett skyddsnät som fångar upp oss när sjukdom eller arbetslösheten gör att vi faller. Ekonomisk utsatthet har ökat när det har skurits ner i välfärden så att a-kassa och socialförsäkringar inte alltid fungerar. Vänsterpartiet menar att positiva och förbyggande insatser tidigare i barn och ungdomars liv ger bättre effekt.

Vänsterpartiet verkar för:

 • Att socialtjänstens missbruksvård ska utformas så att stödet fortgår till dess individen inte riskerar att återfalla i missbruk eller hemlöshet.
 • Resurser till Fritidsgårdsforum så att de kan öppna upp på helgkvällarna i de delar av kommunen där det finns fritidsgårdar och möteslokaler.

Kultur och fritid

Behovet av kultur och fritid bär vi med oss från första stund och det är avgörande för barns och ungdomars goda utveckling. Kristianstad är en segregerad stad, med vissa rika välmående områden och vissa områden med stor arbetslöshet och sociala problem. Detta slår naturligtvis igenom vad det gäller möjligheten till fritidsaktiviteter. Vi vet också att förutsättningarna ser väldigt olika ut inom föreningslivet. Damidrotten har avsevärt svårare att verka än klubbarna på herrsidan. Invandrarföreningarna och nya föreningar har det svårare att få del av bidragssystemet än de väletablerade äldre föreningarna med stor andel etniska svenskar. Handikappidrotten sätts ofta på undantag trots att det finns program som talar om tillgänglighet för alla. Kultur- och fritidssektorn har en mycket viktig funktion och uppgift i att omvandla segregation till integration och ett rikt liv åt alla.

Vänsterpartiet verkar för:

 • Satsningar på- och ökade resurser till fritidsgårdar, mötesplatser och allaktivitetshus för fritid och kultur där alla generationer kan mötas.
 • Stöd till alla kommunens studieförbund
 • Att det fria kulturlivet ska få ökade resurser.
 • Att kristianstadsbor i alla delar av kommunen ska ha tillgång till en god och allsidig biblioteksservice.
 • En avgiftsfri kommunal musikskola.

Här kan du ladda ned Vänsterpartiets kommunala handlingsprogram för perioden 2022 till 2026 i kort version (pdf):

Kommunalt handlingsprogram 2022-2026, kort version

Dela den här sidan:

Kopiera länk