Ekonomi

Rapport från Kommunfullmäktige den 12 november 2019

Rapport från Kristianstads Fullmäktige 12 november 2019

Närvarande från Vänsterpartiet Kristianstad var Mikael Persson, Ingrid Bromander och Jan Nordström. Ingrid och undertecknad delade upp heldagen genom att Ingrid tog förmiddagen och jag tog eftermiddagen.

Den stora frågan vid detta möte var budgeten för 2020 samt vilken skattesats som skulle gälla för kommande år.

När dagordningen skulle antas ville Socialdemokraterna ändra på turordningen gällande skattesats och budget. De ansåg att budgetdebatten skulle bli avtrubbad om Fullmäktige redan beslutat om skattesatsen. De fick med sig Sverigedemokraterna i denna fråga, vilket också blev Fullmäktiges beslut;  att först debattera budget och sedan besluta om skattesatsen.

Fullmäktige beslöt om en ny översiktsplan avseende kusten och havet där vi i Vänsterpartiet inte hade några invändningar. Den tidigare var från 2013. Vi antog också tomtpriser för 4 villor i Ovesholm. 

Enligt svensk lag skall kommunerna ha ett program för uppföljning av och insyn i de verksamheter som utförs av privata utförare. Även där hade vi från Vänsterpartiet inga synpunkter. Detta ändrar inte på vår bestämda uppfattning att vård, skola och omsorg skall drivas i kommunal regi.

Sedan behandlades tre motioner.
Miljöpartiet, som idag inte sitter i Fullmäktige hade, när man var invalda, motionerat om ”Gör Kristianstad till försökskommun för sänkt rösträttsålder”. De vill sänka från 18 till 16 år. Vänsterpartiet har ett kongressbeslut om att politiskt arbeta för en allmän sänkning.

Kommunstyrelsens förslag var att avslå motionen, dels för att forskningen är splittrad, dels för att kostnaden uppskattas till 2-3 miljoner kronor. 

Endast en talare, Mikael Persson, som yrkade på att godkänna motionen. Motionen avslogs.

Även nästa motion, ”Förpassa fossil plast till historien”, skriven av Socialdemokraterna avslogs, men där blev det en liten debatt. Peter Johansson vill att frågan tas med till kommunens kommande kemikalieplan. Mikael Persson ifrågasatte då varför den är avslagen när styret ändå tänker ta med frågan dit.

Sverigedemokraterna ställde sig också på avslagssidan men menade att den lilla del Sverige släpper ut är marginell och att bilproducenterna inte kan ta bort plasten på så kort tid.

Undertecknad konstaterade att det var enda frågan där inte invandring fanns med i Sd:s inlägg.

Den sista motionen gällde ”Servicegaranti till företag i Kristianstads kommun”, skriven av Kristdemokraterna. Den av antagen av Kommunstyrelsen men vid debatten gick Christina Borglund, en av motionärerna, upp och mer eller mindre tog tillbaka den eftersom kommunen redan skärpt sig.

Undertecknad konstaterade att sitter man bara i styret så får man allt antaget, de verkar inte ens läsa vad som står i den.

Budgetdebatten för 2020 kunde starta redan innan middag. Varje gruppledare fick 10 minuter på sig att dra sina förslag. På dessa inlägg fanns det ingen replik. Två av budgeterna förutsatte en skattehöjning, vår med 60 öre och Socialdemokraternas med 40 öre.
Sverigedemokraternas budget hade ingen skattehöjning, men var snarlik M; C; L och Kd. Hade dock ett förslag på 8 miljoner till Omsorgsnämnden och 1 miljon till en projektledare för projektering av motorbanan i Norra Åsum.

Efter gruppledarnas inlägg blev det en allmän diskussion, varpå de olika nämnderna, 12 stycken, fick gå igenom sina verksamheter.

Mikael Persson, Vänsterpartiet, var uppe ett antal gånger där han framförde problemen med bl.a. våld i nära relationer och de barn som bedöms vara i behov av särskilt stöd som, om insatser görs tidigt, motverkar ett långt lidande.

Undertecknad pratade med en av styrets ledande som konstaterade att Mikael Persson är så tydlig och klar i talarstolen så att man nästan ställer sig bakom förslagen, men sen innebär ju detta skattehöjning.

Man kan säga att M; C; L och Kd i omgångar framförde  att framtiden ser mörk ut och att skattehöjningar kommer att krävas.

Hur man löser det kortsiktigt blir genom effektiviseringar och genom att titta på hur digitalisering kan lösa en del. När detta gjorts, och om det då inte räcker, är sista halmstrået en höjning av skatten. Pierre Månsson sa i något av sina anföranden att om inte staten skjuter till något så måste den höjas med krontal.

Styret fick igenom sin budget, vilken vi från Vänsterpartiet menar kommer att påverka både medborgarna och anställda med risk för sämre service och högre sjuktal.

Inom de tre stora nämnderna, vika haft höga sjukskrivningstal och där man genom bra ledarskap fått ner dessa, är nu risken uppenbar att de kommer att stiga igen och att anställda kommer att söka sig till andra kommuner eller till och med byta yrkesområden.

Dagen avslutades med beslut om skattesatsen, där vi och Socialdemokraterna ville se en höjning.

Vid omröstningen röstades först vårt förslag ner, och när motförslaget till M; C; L och Kd skulle tas, så röstade M och Kd på Sverigedemokraternas förslag, vilket innebar att Sverigedemokraternas ställdes mot styrets.

Vid omröstningen där deltog inte Socialdemokraterna i omröstningen och Vänsterpartiet la ner sina två röster. Skattesatsen blev då oförändrad, 21,06 kronor vilket båda föreslagit.

I dessa debatter, som varade ifrån kl. 9 till en bit efter 18.00, uppkom tyvärr i alla frågeställningar inlägg från Sverigedemokraterna, där alla problem påstås ha uppkommit på grund av invandringen, förutom beträffande Socialdemokraternas plastförbud.

Det var i synnerhet deras gruppledare och personen som också sitter i riksdagen (Björn Söder) som förde fram bilden av ett Kristianstad i totalt förfall. Även de ledamöter som sitter i olika nämnder hade samma mantra i sina inlägg och själva nämndsfrågan fanns knappt med.

Tyvärr så är det detta som oftast blir huvudnyhet i media vilket ytterligare spär på egoism och hat.

Vid minnesanteckningarna

Jan Nordström

Dela den här sidan:

Kopiera länk