• Hem
 • Handlingsprogra...
sida

Handlingsprogram 2014-2018

Vänsterpartiet Kristianstad

Utskriftsvänlig version: Kommunalt handlingsprogram, 2014-2018

Inledning

Vänsterpartiet är ett socialistiskt och feministiskt parti. Vi är en del av arbetarrörelsen och kvinnorörelsen, internationellt och i Sverige. Partiets politik och verksamhet bestäms av vårt mål: att förverkliga ett samhälle grundat på demokrati, jämlikhet och solidaritet, ett samhälle befriat från klass-, köns- och etniskt förtryck, ett rättvist och ekologiskt hållbart samhälle där vi gemensamt bygger vår egen framtid i frihet och samverkan.

Vänsterpartiet slår vakt om den gemensamma offentliga sektorn. Vi vill i kommunen driva en vänsterpolitik som bidrar till att minska klassklyftorna och skapa en rättvisare fördelning. Alliansen med stödpartier och även socialdemokraternas privatiseringar måste stoppas. Förskola/skola, vård och omsorg ska bedrivas inom offentlig förvaltning som är öppen för demokratisk insyn och kontroll. Vänsterpartiet vill ha ett solidariskt skatte- och välfärdssystem. Vi grundar oss på det starka folkliga stöd som finns för att betala mer i skatt för en bra hälso- och sjukvård, förskola, skola och äldreomsorg där de stora behoven finns. Vi vill växla från avgifter till skatt där alla bidrar efter förmåga.

 

Demokrati

 

Demokratin måste ständigt försvaras men även bevakas och utvecklas. De krafter som vill begränsa demokratins räckvidd till förmån för marknadslösningar eller expertvälde tjänar på det växande politikerföraktet, som i förlängningen blir till förakt för politiken. En stor grupp människor känner vanmakt inför anonyma ekonomiska makthavare, men också inför partierna, den kommunala förvaltningen, myndigheter och fackföreningar. Det finns också en motsatt utveckling, där allt fler människor väljer att engagera sig i tillfälliga aktionsgrupper, enfrågerörelser och liknande. En förutsättning för demokratins utvecklande och vitalisering är de många ideella föreningar som finns i kommunen där människor organiserar sig kring de frågor som engagerar dem. För att ytterligare stärka dessa rörelser och bredda engagemanget bland ungdomar, invandrare och kvinnor bör kommunen erbjuda utbildningar i föreningskunskap antingen själv eller genom studieförbunden och Svenska för invandrare (SFI). Vår roll är viktig i arbetet för demokratin. I vår kommun ska vi tillsammans med andra föreningar och organisationer arbeta för att minska arbetslöshet, ökande klassklyftor och segregation vilka förstärker det politiska utanförskapet. Vänsterpartiets roll är att visa vägen för den nära och lyssnande demokratin.

 

Vänsterpartiet verkar för att:

 • Offentliga nämndsmöten i kommunen, där inte sekretess föreligger
 • Utveckla verksamheten med medborgarkontor
 • Bra mötesplatser i kommunens alla delar
 • En aktiv stadsdelsdemokrati i centrala Kristianstad samt i tätorterna med omnejd
 • Utbildning i föreningsarbete i kommunens regi
 • Gör om kommunens bolag till egna förvaltningar
 • Alla medborgarförslag skall avgöras av kommunfullmäktige
 • Närhet och tillgänglighet mellan medborgare och politiker
 • Närhet och tillgänglighet mellan medborgare och tjänstemän på förvaltningarna i kommunen
 • Motioner och Medborgarförslag skall vara behandlade inom det Kommunallagen föreskriver

 

Rätt till jobb – rätt på jobbet

 

Statens ekonomiska politik är inte längre en politik för full sysselsättning. Den bygger inte längre på principen att alla ska ha rätt till ett arbete. Som ett resultat av de ekonomiska kriserna och EU –anpassningen av den ekonomiska politiken till en nyliberal ekonomisk politik har kravet på full sysselsättning kommit i skymundan Nu skuldbeläggs den enskilde, ansvaret för sysselsättningen har flyttats från samhället till den enskilde.

Den stora arbetslösheten idag kombineras med överkrav på dem som är i arbete, speciellt i den växande tjänstesektorn där huvudsakligen kvinnor, arbetar med för låg lön.

Vi säger: i stället för skatteavdrag skall de offentliga pengarna gå till en bättre vård-, skola- och omsorgssektor med fler anställda, bättre arbetsvillkor och rimligare löner. En sådan prioritering av statens och kommunens resurser är bra för majoriteten människor vare sig vi arbetar eller mottar tjänster. Det ger fler i säkra och trygga jobb.

 

I kommunen kommer vi att arbeta för en sådan prioritering där vi i samarbete med de fackliga organisationerna kan arbeta för bättre lön och arbetsvillkor, nedsatt arbetstid i belastade arbetsområden med full lönekompensation, en god arbetsplatshälsovård och inte minst vidareutveckling genom vidareutbildning. Rätt till heltid med möjlighet till deltid.

Statusen för de kvinnodominerade jobben inom kommunens tjänstesektor kan med detta förbättras. Detta är vårt sätt att ta vårt arbetsgivaransvar i vårt arbete i kommunfullmäktige.

 

Kristianstad kommun är också en landsbygdskommun med småföretagande i jordbruket därtill knutna verksamheter inom service och turism. Många är sysselsatta här och de kan bli fler. Vänsterpartiet vill arbeta för att underlätta drift och etablering inom denna sektor med bevarande av svenska kollektivavtal. Vi vill ta bort kostnaderna för sjuklöneperioden för småföretag med högst tio anställda. Tillgängligheten till jobb och boende på landet skall underlättas genom en utbyggd anslutningstrafik.

 

 

En förutsättning för att Kristianstad ska vara attraktivt för företagsetableringar och som en boendekommun är satsningar på infrastruktur. Bra och utbyggd kollektivtrafik som fungerar i kommunens alla delar, en bra skola och högskola som håller måttet, en välfungerande flexibel barnomsorg, en bra äldrevård, bra och billiga bostäder, ett brett kulturutbud och fritidsmöjligheter för den breda allmänheten är basen för en kommun som vill växa.

 

Som parti arbetar vi på längre sikt för att det skall bli dyrare och svårare för företag att lägga ned och flytta utomlands. Vi försvarar hårt ”den svenska modellen” med rätt till fria förhandlingar och kollektivavtal med svenska löner och arbetsvillkor för alla oavsett nationalitet. Partiet arbetar för rätten att för anställda ta över hotad produktion och driva företagen genom löntagarägande.

 

En särskild insats vill vi i kommunen göra för att säkra alla unga, som nya på arbetsmarknaden, jobb och praktikplatser, detsamma gäller för invandrare och personer med funktionsnedsättning. Ingen diskriminering av något slag kan accepteras på arbetsmarknaden och på arbetsplatserna.

 

Vänsterpartiet verkar för att:

–         Bortrationaliserade jobb i kommunens offentliga sektor skall återskapas

–         Lagstadga om rätt till heltid med möjlighet till deltid för den som så vill

–         Alla kommunalanställda skall ha jämställda löner

–         Vissa yrkesgrupper i kommunen skall ha sextimmars arbetstid med full lön

–         Fler anställda med utländsk bakgrund anställs på alla nivåer

–         Stopp för privatiseringar – återkommunalisera istället

–         Höjda ingångslöner

–         Stödja de anställda i kommunen i att uppnå större inflytande på deras jobb

–         Säkra tillräckligt med kommunala praktikplatser

–         Avskaffa karensdagen i både sjuk- och arbetslöshetsförsäkringen

–         Lägger in krav i upphandlingar som skyddar personalen och dess villkor. Man ska inte kunna pruta ner anbud genom att försämra för personal.

–         Anställning i kommunen och ingen användning av bemanningsföretag

–         Svenska kollektivavtal skall finnas

–         Inga delade turer

 

På sikt:

Vänsterpartiet arbetar för nedsatt arbetstid för alla med full lönekompensation eventuellt stegvis men med sextimmarsdagen som mål.

 

Feminism – jämställdhet på riktigt

 

Sverige är ett rikt land men makt och rikedom är fortfarande koncentrerade till en liten manlig elit i näringslivets topp. Vårt mål är ett jämlikt samhälle utan könsförtryck. Därför är vi ett feministiskt parti som kämpar för verklig jämställdhet.

 

Vi vill se en kommun där kvinnor känner sig trygga på arbetsplatsen, på gatan, i skolan och i hemmet. Vi vill se en kommunalpolitik där resurser omfördelas till kvinnor och där männen får stå tillbaka så att klassklyftorna utjämnas. Vänsterpartiets profil för vår kommun är given. Ett rättvist och jämställt Kristianstad. En kommun där kvinnor vill bo och arbeta. Därför ställer vi en rad feministiska krav på politikens samtliga områden. Från rätten till arbete och rätten till heltid, sextimmars arbetsdag, till mer pengar till kvinnojourer.

.

 

Det som sker i privatlivet påverkar självklart resten av livets områden, inte minst på arbetsplatserna. Vänsterpartiet kräver att arbetsköparnas ansvar utökas, att kvinnor erbjuds feministiskt självförsvar på arbetstid och att jämställdhetsplanen tar hänsyn till kvinnors livssituation på och utanför arbetsplatsen.

 

Det saknas ett samlat grepp om jämställdhetsfrågorna i kommunen och konsekvenserna av den förda ekonomiska politiken. Därför kräver vi att ett jämställdhetsutskott inrättas i kommunen.

 

Vänsterpartiet verkar för att:

 • Omfördelning av resurser till kvinnor på bekostnad av männen sker
 • Konsekvensanalys av budgetarbetet görs
 • Jämställdhetsutskott inrättas
 • Alla platser där kommunen har inflytande är fri från sexistisk reklam
 • Ökat stöd till kvinnojourerna
 • Trygghetssäkra skolan och arbetsplatserna
 • Trygghetssäkra det offentliga rummet

Sexuellt likaberättigande

Vänsterpartiet arbetar för att de yrkesgrupper som arbetar direkt med medborgarna har ”HBTQ-kunskap”. Det innebär att skolpersonal, social- och hemtjänstpersonal m.fl. har kunskap om homosexuella, bisexuella, transvestiter, intersexuella och transsexuella personers liv och kultur för att kunna bemöta alla med respekt, och för att kunna ge ett bra stöd där så behövs. Ungdomar ska få det stöd de behöver för att utveckla en trygg och stolt identitet, oberoende av sexuell läggning. Skolan måste ge alla elever bra ”HBTQ-förebilder”, samt ifrågasätta könsroller och sexuella stereotyper.

 Vänsterpartiet arbetar bland annat för att man inom kommunen ska kunna erbjuda anpassade faciliteter som till exempel omklädningsrum och toaletter som inte bara inriktar sig mot man eller kvinna utan även mot transpersoner och intersexuella personer.

 

Vänsterpartiet verkar för att:

 • alla yrkesgrupper som arbetar direkt med medborgarna ska ha ”HBTQ-kompetens”
 • att kommunen stödjer och bidrar till att HBTQ-information sprids
 • att kommunens politiker utbildar sig i HBTQ-frågor
 • att kommunen inrättar faciliteter som till exempel omklädningsrum och toaletter där fler kön än man och kvinna bereds plats

 

Antirasism

 

Vänsterpartiet bekämpar segregation, rasism och diskriminering. Tankarna om ett land, ett folk och ett språk har tvingat människor med annan kulturell bakgrund att överta majoritetskulturens identitet för att bli accepterade i Sverige. Det finns en lång tradition av så kallad assimileringspolitik i Sverige gentemot grupper av människor som setts som annorlunda. Vi arbetar för ett samhälle där människors olika ursprung ses som en tillgång och där alla behandlas jämlikt och får samma möjlighet att forma sina liv.

 

Rasismen och främlingsfientligheten i Sverige är inte ett invandrarproblem utan ett samhällsproblem med djupa historiska rötter. När klassamhället upplever massarbetslöshet, fattigdom och utslagning kan syndabockstänkande ge grogrund för rasism.

 

Rasismen bygger på existerande maktstrukturer i samhället och rasismen motverkar och splittrar den politiska kampen för välfärd och rättvisa. Vänsterpartiet bekämpar intolerans, rasism och främlingsfientlighet. Vi vill att hänsyn tas till etnicitet i samhällsanalysen och i alla politiska förslag och beslut.

 

Segregation och främlingsfientlighet gör att många människor inte känner sig delaktiga i samhällets utveckling och hamnar i utanförskap. Under de femton senaste åren har antalet invånare med utländsk bakgrund ökat och utgör i dag nästan 12 % av kristianstadsborna.

 

Vi tror inte på den förda integrationspolitiken där särlösningar som riktar sig enbart mot en grupp och pekar ut denna grupp som ett problem dominerar. De etablerade politiska partierna driver ofta en integrationspolitik som bygger på just sådana särlösningar och symbolfrågor, som tex språktest för invandrare. Utpekandets retorik används både för att vinna missnöjesröster och för att på sikt undangräva den generella vällfärdsmodellen. En sådan politik skapar A- och B- lag på arbetsmarknaden såväl som i samhället i stort. Vi menar att det är dags att skrota integrationspolitiken och att det är dags för en ny politik för minskade klyftor. Vi vill verka för en kraftfull politik som garanterar rätten till arbete, utbildning och bostad, samt åtgärder för att stoppa diskriminering. Vänsterpartiet utser inga syndabockar och lämnar ingen utanför. Tillsammans kan vi skapa ett solidariskt Kristianstad.

 

Vänsterpartiet verkar för att

 • Motverka assimilering till förmån för ett solidariskt samhälle med mångfald.
 • Diskriminering på grund av kön, klass, sexualitet, religiositet och etnicitet motverkas i kommunen inte minst i kommunens egna verksamheter.
 • Krav på mångfaldsplaner ska ställas vid all offentlig upphandling i kommunen
 • Nolltolerans mot rasism

 

Utbildning

 

Den avgörande skiljelinjen mellan höger och vänster i skolpolitiken har alltid varit om skolan ska vara förbehållen eliten eller om den ska vara till för alla. Dagens kamp om skolan handlar om att säkra likvärdigheten så att alla elever oberoende av klass, etnicitet, funktionsnedsättning eller kön får möjlighet att tillägna sig kunskaper. Elevernas sociala bakgrund är inte en förklaring till skillnader i skolresultat. Däremot kan olika bakgrund eller funktionsnedsättning göra att det krävs olika arbetssätt för att nå målen.

 

En likvärdig skola

Likvärdigheten i utbildningen hotas av fler faktorer. Det fria valet har medfört att skolor där många av elever inte uppfattas tillhöra medelklassen eller har en annan etnisk bakgrund än svensk konsekvent väljs bort. Även kommunaliseringen av skolan samt vinstdrivande fristående skolor har drivit på en olikvärdighet i utbildningen inom kommuner men även mellan olika kommuner. Därför vill Vänsterpartiet avskaffa det fria skolvalet och verka för ett förstatligande av skolan.

 

Skolor ska drivas utan vinster

Vinst är ett dåligt styrmedel i en verksamhet som ska vara behovsstyrd och inriktad mot att alla elever får kunskaper. Det är därför oacceptabelt att driva skolor som aktiebolag eftersom denna driftsform i första hand syftar till att maximera vinsten. Samtidigt är det en driftsform som innebär att inflytandet för elever och anställda begränsas och allmänhetens insyn försvåras. Vänsterpartiet verkar för att systemet med fristående skolor avvecklas och för att alla grund- och gymnasieskolor ska drivas i offentlig gemensam regi.

 

En kompensatorisk skola

Vänsterpartiet vill att förskolan, skolan och skolbarnomsorgen ska ha tillräckliga resurser för att möta barns olika behov. Skolans förmåga att kompensera för olika bakgrund och behov handlar inte bara om hur mycket resurser skolan har tillgång till, utan även om hur dessa resurser används. Vi vill se till att det finns tillräckliga resurser för särskilt stöd redan i förskolan och under de första åren i grundskolan. De elever som behöver mest stöd ska få det från första början. Vänsterpartiet vill att endast behöriga lärare ska kunna få en tillsvidareanställning och att obehöriga lärare kan få möjlighet till kompetensutveckling och vidareutbildning. Vi vill ha fler lärare och satsa på hela yrkeskåren.

 

En förskola för framtiden

I princip alla förskolor lyckas att ge barnen den omsorg de behöver men Vänsterpartiet anser att alla barn har rätt att vistas på en förskola där målsättningen är att ha en pedagogisk verksamhet av högsta möjliga kvalitet. Förskolans pedagogiska miljö och det systematiska arbetet är avgörande för huruvida vi lyckas med att bryta de traditionella könsrollerna och föreställningarna om vad som är manligt respektive kvinnligt beteende samt sträva efter att utveckla öppenhet, respekt, solidaritet, jämställdhet och ansvar. Därför är det viktigt att även de som arbetar med de allra minsta barnen har rätt pedagogisk kompetens och att den öppna förskoleverksamheten utvecklas och byggs ut. För att den pedagogiska utvecklingen av förskolan ska fortsätta vill Vänsterpartiet genomföra en samlad satsning på fortbildning och kompetensutveckling för all personal i förskolan i syfte att minska kunskapsgapet och höja kvaliteten. Målet på sikt måste vara högskoleutbildad personal.

 

Vänsterpartiet anser att förskolan är en rättighet och en möjlighet för alla barn. Tillgången och rätten till en bra och flexibel barnomsorg har länge varit och är fortfarande en viktig feministisk fråga. Alltfler arbetar på obekväm arbetstid. Därmed ökar också behovet av tillgång till barnomsorg på kvällar, nätter och helger. De som främst är i behov av denna omsorg är barn till ensamstående föräldrar, inte sällan kvinnor, anställda inom samma offentliga sektor som har ansvar för barnomsorgen. Kommunerna ska därför vara skyldiga att erbjuda förskole- och/eller fritidsverksamhet under obekväm arbetstid om det finns barn i behov av omsorg.

 

Vänsterpartiet anser att förskolan ska vara avgiftsfri, tillgänglig och likvärdig för alla. Därför vill vi att avgiftsfri allmän förskola införs redan från första året, vi vill dessutom utöka rätten till minst 30 timmar per vecka. Det innebär samtidigt att rätten till förskola stärks för barn till arbetslösa och föräldralediga.

 

Skolbarnsomsorgen ingår i det samlade utbildningssystemet och ska komplettera skolan samt erbjuda barn en meningsfull fritid och stöd i utvecklingen. Skolbarnsomsorgen och skolan ska tillsammans utgöra en helhet som bidrar till barnens allsidiga utveckling och lärande. Därför behövs bra fritidshem med utbildad personal och små grupper. Ett stort problem i fritidshemmen är bristen på resurser vilken har inneburit att personaltätheten är mycket låg och barngrupperna följaktligen stora. Under de senaste två decennierna har antalet barn i grupperna mer än fördubblats. För att kunna bedriva en meningsfull och pedagogisk verksamhet måste grupperna radikalt minskas.

 

Arbetsmiljön i skolan

Barn i förskola/skola har samma behov och rätt som vuxna till en god arbetsmiljö. Det måste vara självklart att lokalerna utformas så att verksamheten kan fungera väl ur elevernas perspektiv. Verksamheten bör organiseras så att man motverkar stress, anonymitet och olika typer av förtryck. Skolhälsovården ska vara ett stöd för barnen i deras skolvardag men också ge stöd i deras personliga utveckling. Rätt till vuxenutbildning ska därför vara lika självklar som rätten till arbete. Kommunens vuxenutbildning bör satsa på uppsökande verksamhet i sin studie- och yrkesvägledning för att kunna nå de kristianstadsbor som har de största behoven.

 

Vänsterpartiet verkar för att:

 • Barngrupperna/antalet elever per klass utformas på ett sådant sätt att elevernas behov kan tillgodoses
 • En skälig utökning av pedagogiskaresurser så att elevernas behov kan tillgodoses
 • En skälig utökning av övrig personal i skolan såsom kuratorer, elevassistenter, studie- och yrkesvägledare, specialpedagoger och skolsköterskor
 • Utöka resurser i skola och barnomsorg för att optimera tillgänglighet och möjlighet för barn och ungdomar med funktionshinder
 • Avgiftsfri allmän förskola redan från första året
 • Rätt till 30 timmar i förskolan och skolbarnomsorg för barn till arbetslösa och föräldralediga
 • Utökade öppettider i barnomsorgen
 • Skattepengarna går till ordinarie skolverksamhet, inte till privata vinster
 • Skolarbetet och därmed läxhjälp skall göras i skolan
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete införs utifrån barn/ungas perspektiv
 • Modersmålsundervisningen ska vara en del av den ordinarie verksamheten i både förskola/skola.
 • Utöka och göra vuxenutbildningen lättillgänglig och flexibel samt satsning på validering och förbättrad SFI undervisning i kommunal regi
 • Minimera antalet avhopp på gymnasiet samt minska behovet av omval genom fler studievägledare
 • Elev- och personalinflytande ska utvidgas och prioriteras
 • Feministiskt självförsvar som ett ämne i skolan
 • Det ska finnas tillräckliga resurser för att stereotypa könsroller, rasism och homofobi i skola och förskola ska motverkas
 • Lägenhetsgaranti för högskolestudenter

 

      På sikt

 • En likvärdig skola
 • En helt skattfinansierad/avgiftsfri förskola och skolbarnomsorg
 • En betygsfri skola

Miljöpolitik

Jordens begränsade resurser ska skyddas mot miljöförstöring och fördelas så, att det räcker att ge alla människor ett värdigt liv, utan fattigdom, svält och ohälsa. För Kristianstad kommun innebär det ett ansvar att driva kommunen så miljövänligt som möjligt och inte fatta beslut som leder till ännu mer föroreningar och utsläpp. I synnerhet innebär det att sluta lägga kommunala skattepengar på direkt miljöfarlig verksamhet. Detta innefattar också livsmedelshandeln och den mat som vi konsumerar och äter.

Idag kan vi köpa närproducerad, kravmärkt och ekologisk, rättvisemärkt mat i de flesta av våra dagligvaruhus vilket är bra. Vi är många som köper dessa produkter av de skäl att de är nyttigt, ekologiskt och att de är fria från miljöfarliga ämnen samt att de bidrar till bättre levnadsvillkor för odlarna. Men detta måste också bli en självklarhet för barnen i skolan och förskolan samt de äldre på sjukhem att ta del av denna kost. Som det ser ut nu skiljer det sig på de olika verksamheterna fast de är inom samma kommun. Mer pengar måste avsättas till förskolor, skolor och äldrevård för att de ska kunna få rätt till bra mat.

Vi måste fortsätta ta tillvara, utveckla och stödja Kristianstad biosfärområde. Kristianstadkommun ska erbjuda växt och djurberikad natur som är bra både för människa, djur och natur.

 

Vänsterpartiet verkar för att:

 • En nedläggning av Kristianstad Österlen airport
 • Energieffektivitet prioriteras vid all nyproduktion av fastigheter, speciellt fastigheter som byggs för kommunen (t.ex. skolor, förskolor mm)
 • Öka tillgängligheten till kommunens naturområden
 • Ekologisk kost i all kommunal verksamhet
 • Möjligheter till biogasdrift inom jordbruk
 • Verka för att jämna ut klyftorna som finns idag där nyttig och klimatvänlig mat i nuläget är dyrare än sin motsvarighet

 

 

Landsbygd

 

Vänsterpartiet arbetar för är att hela kommunen ska leva. Vi vill skapa förutsättningar för att alla ska ha både rätten och möjligheten att bo var man själv önskar inom Kristianstad kommun.

 

Viktigt för en positiv utveckling av landsbygden är en aktiv och långsiktig politik som ger landsbyggden samma möjligheter som innerstaden. Satsningar på kollektivtrafik, utlokaliseringar av kommunala verksamheter som inte kräver en närvaro i centrum samt ökade möjligheter för service och näringslivsverksamheter är bara en del av de satsningar som krävs för en levande landsbygd.

Vänsterpartiet vill ge lokala organisationer möjligheter att kunna ta över lokaler och ge kommunala bidrag till hjälp av renoveringar. Vi vill även utreda möjligheterna att även utanför tätorten, skapa förutsättningar till hyresrätter.

Genom att verka för möjligheten att kunna arbeta, handla och ta del av de nödvändiga samhällsfunktioner som behövs i dagens samhälle så kan man inte bara öka möjligheterna för att bo utanför innerstaden utan även minska miljöbelastningen genom minskat behovet av pendling till och från Kristianstad.

 

Man kan idag se en trend inom kollektivtrafiken där busslinjer på landsbygden en efter en glesas ut på grund av för få resenärer, detta leder på lång sikt att invånare inom kommunen tvingas att flytta in till Kristianstad för att kunna arbeta, studera eller delta i umgänge. Vi inom Vänsterpartiet vill vända denna trend genom att erbjuda smarta lösningar inom kollektivtrafiken där man anpassar utbudet för resenärerna och inte resenärerna efter utbudet.

Idag transporteras vår mat allt längre och längre från producent till konsument. Att maten inom kommunal verksamhet ska vara närproducerad är en självklarhet inom Vänsterpartiet. Att därför satsa inte bara på närproducerad mat utan även stödja lokala lantbrukare med bland annat en omställning från drift baserad på fossila bränslen till biogas, kan vi inte bara stödja den enskilda lantbrukaren i en tid med ständigt stigande bränslepriser utan även verka för minskad miljöbelastningen. Genom att jämna ut klyftorna mellan landsbygd och stad så verkar Vänsterpartiet för hela kommunen och stödjer därmed aktivt möjligheten att man ska få bo där man vill och inte där man måste.

 

Vänsterpartiet verkar för:

 • Utlokalisering utav kommunala verksamheter till landsbygd
 • Uttökade möjligheter för serviceställen så som vård, apotek och annan samhällsservice
 • Tätare och mer anpassad kollektivtrafik i landsbygden
 • Jämna ut klyftorna mellan stad och landsbygd
 • Underlätta för näringsidkare utanför innerstaden
 • Utökade möjligheter till vård och barnomsorg i mindre samhällen

 

Kollektivtrafik

 

För varje år ökar behovet av att ta sig från en ort till en annan. Allt fler lämnar bilen hemma och åker buss eller tåg. Det är positivt för det skyddar inte bara miljön, minskar stressen utan innebär också mindre trafikolyckor. Men kollektivtrafiken måste byggas ut för att ännu fler ska slippa köra bil, i Kristianstad kommun handlar det i synnerhet om att bygga ut trafiken till kommunens mindre orter. En fungerande kollektivtrafik är också en feministisk fråga, eftersom det är flest kvinnor som nyttjar den. Många kvinnor, till exempel sjukhuspersonal, har också arbetstider som inte sammanfaller med kollektivtrafikens nuvarande tidtabeller. För att ännu fler ska utnyttja den måste kollektivtrafiken underlätta pendling till arbete, finnas nära när man vill resa och göra resan trygg samt sänka resekostnaderna.

I början på 2014 kom en rapport om att biljettpriserna nästan fördubblats sedan 1996 för kollektivtrafiksresenärerna. Samtliga partier pratar sig varmt för att fler skall åka kollektivt, samtidigt så beslutar man om kraftiga biljetthöjningar som är långt över de merkostnader som biltrafiken erhållit. Vi i Vänsterpartiet har hela tiden arbetat för fler skall kunna åka och att äldre och ungdomar skall erhålla gratis kollektivtrafik. I Kiruna infördes detta för ca 3 år sedan som inneburit den 3-dubbling av åkandet.

 

Vänsterpartiet verkar för:

 • Att kollektivtrafikens utformning i större utsträckning tar hänsyn till kvinnors och ungas resande
 • Busslinjer inrättas som passar till arbetslivet
 • Tidiga morgonturer och sena kvällsturer till och från kommunens mindre orter alla veckodagar
 • Anslutningstrafik upprättas till delar av kommunen som inte nås av buss eller tåg
 • Persontrafik till Åhus med biogasdrivna järnvägsfordon
 • Busschaufförernas och tågpersonalens arbetsmiljö och arbetstider ska vara sådana, att föraren kan arbeta lugnt och utan stress
 • Avgiftsfri kollektivtrafik för barn, ungdomar, studerande och pensionärer
 • Billigare biljettpriser för buss och tåg

 

På sikt:

 • All kollektivtrafik ska drivas i offentlig regi
 • All kollektivtrafik skall vara avgiftsfri och skattefinansierad

 

Bostadspolitik

 

Bostadspolitiken är en central del av välfärdspolitiken och har stor betydelse för en hållbar ekonomisk och social utveckling samt situationen på arbetsmarknaden. Statens ansvar är att skapa lagar och ekonomiska förutsättningar, medan kommunens ansvar ligger i planering och utveckling av bostadsområden.

En bra bostad till en rimlig hyra borde vara en självklarhet för alla. Så är det inte idag. Vi vill skriva in rätten till bostad i Socialtjänstlagen. Dagens situation där ABK fortsätter att höja hyrorna trots att bolaget går med stor vinst är inte rimlig. Bostaden är en social rättighet och bostadspolitiken skall skapa förutsättningar för alla att leva i goda bostäder till rimliga kostnader. Studenter, invandrare, funktionsnedsatta och människor från arbetarklassen är sällan tillräckligt attraktiva för den privata bostadsmarknaden med dess krav på ekonomisk lönsamhet. Det är tydligt att när de privata värdarna och byggbolagen får bestämma byggs det främst för de med pengar. För att lösa bostadsbristen och råda bot på hemlösheten måste istället allmännyttan byggas ut och hyresgästernas inflytande över sitt boende utökas. En progressiv bostadspolitik får dock inte börja och sluta med allmännyttan, krav måste även ställas på kommunens privata värdar och olika bostadsrättsföreningar.

 

ABK – vårt kommunala bostadsbolag

Genom ABK har vi möjlighet att förverkliga en social bostadspolitik, där alla har rätt till en bostad. Vi vill att ABK ska verka för sänkta hyror och nybyggnation med rimliga hyresnivåer. Kommunens borgerliga majoritet har vid ett antal tillfällen försökt föra över ABK’s vinst till kommunens egen budget något vi ser som en dubbelbeskattning av hyresgästerna och därför är starkt kritiska emot.

Vi menar också att ABK borde få i uppdrag att bredda sitt utbud av lägenheter. I dagens Kristianstad finns det relativt gott om medelstora lägenheter men brist på både ettor och lägenheter med fem rum eller mer.

Vänsterpartiet vill dessutom ha en kraftig nybyggnation av hyresrätter. Det som byggts i vår kommun de sista åren har, förutom arenan, nya rådhuset och Gallerian i centrum, med anslutande gatuomläggningar, varit hyresrätter för välbeställda, främst äldre. Hyresrätter för normalinkomsttagare alternativt fattigpensionärer har lyst med sin frånvaro. I takt med den ökade bristen på billiga hyresrätter har Kristianstad utvecklats till en kommun som har ett ökande antal bostadslösa, inklusive bostadslösa barnfamiljer. En nybyggnation av hyresrätter bör även följas av en ändring av ABK:s politik, så att fler har rätt att ställa sig i kö för en bostad där. Den bostadsskola som nu drivs inom kommunens socialtjänst bör flyttas till ABK, respektive SFI.

 

Energieffektiva bostäder

Kommunen ska, via ABK och genom det kommunala planmonopolet, ställa krav på att all ny- och ombyggnad sker energieffektivt med miljöriktiga produkter. Det ger lägre kostnader i framtiden och sparar miljön. ABK ska ta fram miljö- och energideklarationer på samtliga lägenheter. Kommunen måste säga nej till allt byggande med direktverkande el och ställa tydliga krav på utbyggnad av fjärrvärme i hela staden.

 

Vänsterpartiet verkar för att:

–         ABK används offensivt för att öka bostadsbyggandet och hålla nere hyrorna

–         både stora och mindre hyresrätter i kommunens alla delar

–         bygga ut och demokratisera ABK

–         inga höjda hyror så länge ABK går med vinst som överförs till kommunen

–         öka hyresgästernas inflytande på sitt boende

–         en rättvis kommunal bostadskö och en kommunal bostadsförmedling införs

–         nej till marknadshyror och utförsäljning av lägenheter

–         Den bostadsskola som nu drivs inom kommunens socialtjänst bör flyttas till ABK, respektive SFI.

–         kommunen skaffar ett antal lägenheter som kan delas ut till hemlösa, flyktingar och misshandlade kvinnor som behöver ett boende omedelbart

 

Äldreomsorg

 

För Vänsterpartiet går folkhälso-, vård- och omsorgspolitiken ut på att ge människor mer lika förutsättningar till ett gott liv. Vårt mål för folkhälsoarbetet är att hälsotillståndet i första hand ska förbättras för dem som har sämst hälsa. En förutsättning för en bra vård och för en bra arbetsmiljö är att det finns tillräckligt med personal. Vänsterpartiet verkar därför för att styra resurserna till ökad personalbemanning i vård- och omsorgssektorn. Vänsterpartiet höjer hellre skatten än drar ner på välfärden.

När hälsan sviker och den åldersrelaterade ohälsan sätter in är det viktigt att samhällets insatser fungerar så att den enskilde skall ha möjlighet att leva ett så rikt och aktivt liv som möjligt. Grundprincipen måste vara att insatserna skall ges så att den enskilde har möjlighet att bo kvar i sin bostad så länge man själv önskar. När detta inte längre är möjligt skall det finnas bra fungerande särskilda boenden med hög standard i alla kommundelar. Biståndsprövningen ska vara generös. Även om man flyttar in i särskilt boende skall man kunna upprätthålla kontakterna med sin tidigare umgängeskrets.

 

För att bibehålla sin vitalitet behöver man både fysisk och psykisk stimulans. På detta område utför frivilligorganisationer, framför allt pensionärsorganisationerna men även andra, ett mycket viktigt arbete. Stödet till pensionärsorganisationernas arbete är därför en viktig del i den förebyggande verksamheten.

 

Den fysiska kontakten är viktig och får aldrig ersättas med tekniska lösningar. Vänsterpartiet i Kristianstad är inte emot datoriserad närvaro där brukaren själv vill få denna teknik installerad. Likaså är vår bestämda uppfattning att brukaren avgör hur den mat vederbörande beställer skall vara varm eller kall, per dag eller i flera portioner samtidigt.

 

Än idag utförs en stor del av vårdarbetet av närstående, oftast kvinnor, och utan någon ersättning från kommunen. Detta dubbla oavlönade arbete är fortfarande ett jämställdhetsproblem som måste lösas. Genom satsningar på en solidariskt finansierad och utbyggd äldrevård kan detta bli möjligt.

 

Äldre och personer med funktionsnedsättning har rätt att få stöd på ett språk de förstår och möta respekt för sina livsval och bakgrunder. Omsorgen fördelas idag ojämlikt mellan män och kvinnor. För att motverka det vill Vänsterpartiet att biståndshandläggare ska få utbildning kring genusfrågor. I första hand ska brukarens behov och ekonomi styra vilket boendeform som erbjuds.

 

De senaste årens nedskärningar och besparingar på både personal och antalet platser i äldreomsorgen och korttidsboenden måste upphöra. Bemanningen måste öka och personalen måste ges rätt till fasta anställningar och heltidstjänster för de som så önskar, det måste bli ett slut på eviga timvikariat och deltidstjänster där det inte går att leva på sin lön. Lönesättningen i vårdyrkena måste uppvärderas. Att arbeta med människor är både fysiskt och psykiskt tungt. När sedan en stor del av personalen är dubbelarbetande kvinnor innebär det ytterligare press på den enskilde.

 

Vänsterpartiet är kritiskt till de olika typer av privatiseringar inom äldreomsorgen som den borgerliga majoriteten har sysslat med. Hemtjänst och särskilda boenden drivs absolut bäst av demokratiskt styrda offentliga förvaltningar utan inblandning av varje typ av vinstintressen. Att se människor med omfattande vårdbehov som kunder på en marknad där olika bolag skall konkurrera om marknadsandelar är för oss en ovärdig människosyn.

 

Vänsterpartiet verkar för att:

 • Antal platser i särskilt boende ska öka så de motsvarar de verkliga behoven
 • Anställningar inom äldrevården ska vara heltids tillsvidare anställningar med rätt till deltid
 • Inga anställningar med delade turer
 • Försöksverksamheten kring brukarinflytande i den kommunala hemtjänsten ska utvecklas
 • Arbetstidsförkortning med bibehållen lön för anställda i hemtjänsten och särskilt boende
 • Arbeta för 6-timmarsdag med bibehållen lön
 • Kompetensutvecklig för personal inom hemtjänsten
 • Antal platser i varierade boendeformer för personer med psykiskt handikapp ska motsvara de verkliga behoven
 • Vård och omsorg ska drivas i offentlig regi fri från vinstintressen.
 • Satsningar görs på personalen, såväl i ökat antal som på bra utbildning och arbetsmiljö.
 • Fortlöpande handledning till personal inom hela omsorgsverksamheten
 • Öka de äldres trygghet genom att vårdinsatserna i hemmet ska ske av så få olika personer som möjligt bl a genom att skapa teamgrupper
 • Det är de äldre som avgör hur maten skall tillagas eller om man vill få det i flera portioner och själva värmer sin mat
 • Utveckla teknik som kan komplettera fysiska kontakter för de som så önskar.
 • Asylsökande och papperslösa ska erbjudas vård och omsorg.

Tillgänglighet

Alla människor är lika värda och skall ha samma rättigheter och möjligheter. För människor med funktionsnedsättningar är möjligheterna ofta begränsade. Detta beror oftast inte på funktionsnedsattheten utan i stor utsträckning på bristande samhällsplaneringen och omgivningens attityder. Särkilt gäller detta bland annat kvinnor och invandare. För att alla skall få möjlighet att delta på lika villkor i samhällslivet måste det till en radikal förändring. De som är experter på vad funktionsnedsättning innebär är de funktionsnedsatta. I all planering och ombyggnad måste kommunen inhämta och ta hänsyn till handikapporganisationernas synpunkter. Den kommunala debatten och beslutsfattandet måste också ske under sådana former att alla kommunens invånare kan följa med och delta utifrån sina egna förutsättningar.

 

Vänsterpartiet verkar för att:

 • Handikapporganisationerna får insyn vid all planering och ombyggnad i kommunen
 • En kommunanställd med övergripande ansvar för tillgänglighetsfrågorna (enligt Hässleholmsmodellen)
 • Brukarinflytande inom den kommunala hemtjänsten ska öka
 • Generösare tolkning och tillämpning av Lagen om stöd och service till svårt funktionshindrade och Lagen om personlig assistent
 • Kompetensutbildning av personal kring handikappfrågor
 • Ersättning till arbetsgivare som anställer människor med funktionsnedsättning eller arbetshandikapp ska höjas
 • En jämställd biståndsprövning som innebär att kvinnor ges likvärdigt stöd
 • Färdtjänsten återförs i kommunal regi.
 • Fler som får rätt till anställning via lönebidrag

 

Socialpolitik

Kommunens socialtjänst ska vara det yttersta skyddsnätet för människor som befinner sig i ekonomisk eller social kris. Vänsterpartiet har som målsättning att – genom väl utbyggt och fungerande bostads-, arbets-, skol- och socialförsäkringspolitik samt god vård av psykiskt sjuka – på sikt kunna minska behovet av socialtjänst.

 

Arbetslösa ska ha Arbetslöshetskassa som ersättning vid förlorad arbetsinkomst och inte försörjningsstöd/socialbidrag. Människor som till sin försörjning är beroende av samhällets stöd ska ha rätt till ett värdigt liv och möjlighet att råda över sin ekonomi. Prövningen av hjälpbehovet ska inte vara kränkande eller överdrivet kontrollerande, utan utgå från den enskildes behov på lång sikt. Socialbidragsnormen ska dessutom anpassas efter den enskildes hela situation, en reell individuell bedömning bör göras, där konsumentverkets uträkningar av enskildas eller familjers behov bör vara vägledande.

På lokal nivå anser vänsterpartiet, att god socialtjänst bäst tillhandahålls av en nämnd, vars huvuduppgift är socialt arbete. Den av nuvarande majoriteten genomförda omorganisationen, där socialförvaltningen blivit en större ”arbete och välfärdsförvaltning” är ett uttryck för de borgerliga partiernas ”arbetslinje”, där de rent sociala frågorna kommer i andra hand. Detta riskerar att osynliggöra det sociala arbetet, samtidigt som de arbetsmarknadsmässiga problemen individualiseras. Vänsterpartiet anser, att frågor om arbete och praktik bör handhas av arbetsförmedlingen, alternativt en egen förvaltning. Att inte ha ett arbete är inget individuellt problem; det är ett samhälleligt problem, som kan avhjälpas med utbildning, kortare arbetsdagar för dem som redan har arbete, samt – i väntan på arbete – en arbetslöshetsförsäkring som omfattar alla, och som det är möjligt att leva på. Detta skulle medföra ett minskat behov av socialbidrag.

Socialtjänsten ska ges ekonomiska resurser som motsvarar dess behov, så att vissa områden inom verksamheten inte går med konstant underskott. Likaså bör socialtjänsten ges ekonomiskt utrymme så att man kan anställa och behålla kvalificerade socialsekreterare, så att man inte periodvis måste ta in hyrsocionomer, vilket idag är fallet, och som på sikt är både dyrt och ger mindre kontinuitet för klienterna.

Likaså anser Vänsterpartiet att behov av utbildning inte är ett område för socialtjänsten. All vuxenutbildning, inkl svenska för invandrare, SFI, bör ligga inom en utbildningsnämnd och inte som idag under ”arbete och välfärdsförvaltning”. Vänsterpartiet ser inte invandrande som sociala problem, vi ser dem som tillskott till det svenska samhället.

Vänsterpartiet anser vidare, att en väl fungerande skola, med en väl utbyggd elevvård, avsevärt kan minska det antalet barn och ungdomar som idag blir föremål för sociala utredningar och insatser. Likaså kan en väl utbyggd barn- och ungdomspsykiatri, såväl som vuxenpsykiatri göra detsamma. En god vård av psykiskt sjuka tillsammans med ett gott samarbete mellan psykiatrin och socialtjänsten, skulle också kunna avsevärt minska lidandet för det stora antal personer, som idag far illa i missbruk, bostadslöshet och fattigdom, samt för deras familjer. Därför bör socialtjänstens samarbete med psykiatrin stärkas och utformas så, att det finns en obruten vårdkedja för personer som lider av psykiska sjukdomar. Ett mobilt team för psykiskt sjuka som bor hemma bör dessutom upprättas i samarbete med psykiatrin.

Vänsterpartiet vill även verka för att:

 • Utöka elevvården ute på de olika skolorna genom att tillsätta fler kuratorer, skolsköterskor och annan elevvårdspersonal.
 • Åter tillsätta de två fältsekreterare som det sparades in på 2013, samt eventuellt tillsätta ytterligare någon. Vi anser att fältsekreterarna gör ett viktigt socialt arbete bland barn och ungdomar och de står i första ledet för att stoppa narkotika- och alkoholmissbruk bland unga i vår kommun.
 • Bereda alla skolungdomar mellan 15 och 19 feriearbete under tre veckor av sommarlovet. Detta har på andra håll i landet visat sig vara ett bra sätt att stävja begynnande ungdomskriminalitet och missbruk.
 • Arbete- och välfärdsnämnden ska ges möjlighet att rekrytera och utreda familjehem och kontaktpersoner i en omfattning som motsvarar behovet. Idag är detta tjänster som i vissa fall köps in från vinstdrivande företag.
 • Offer för familjevåld, även kvinnor som har missbruksproblem, ska få särskilt stöd och skydd av kommunens socialtjänst.
 • Kvinnojouren i Kristianstad skall ha ett fortsatt högt, ekonomiskt stöd.
 • Socialtjänstens missbruksvård ska utformas så att stödet fortgår till dess individen inte riskerar att återfalla i missbruk eller hemlöshet. Det är en vinst för både individen och samhället om stödet i eftervården är grundligt och professionellt.
 • Socialtjänsten ska stödja och samarbeta med brukarorganisationer och självhjälpsgrupper.
 • Fortsätta den begynnande utbyggnaden av medborgarkontor runt om i kommunen. Detta är ett bra sätt för att ge kommuninnevånarna råd och stöd i olika frågor. Här ska de även kunna få hjälp att överklaga beslut.
 • Rättsäkerheten för den enskilde bör stärkas. Idag kan människor t ex överklaga försörjningsstödet, men inte innehållet i en insats som de tvingas delta i för att få försörjningsstöd. Vänsterpartiet vill införa denna möjlighet, samt utveckla ett system för klagomålshantering där socialtjänstens klienter kan känna sig trygga i att klaga. 

Kultur/fritid

 

Socialismen strävar mot ett klasslöst samhälle, där alla människor tillsammans kan ta vara på sin förmåga att skapa, skratta och leka i frihet från ekonomiska och sociala spärrar. Ett steg på vägen mot denna frihet är, att inte arbetet suger upp all kraft och energi, utan att det blir en god del över för en meningsfull, läkande och utvecklande fritid. Ett annat steg är att göra det möjligt för alla människor att ta del av den kultur som bjuds och de tillfällen som finns att själva skapa den.

 

Vill du meka med bilar eller motorcyklar, ska du kunna göra det i en offentlig lokal för en rimlig kostnad. Vill du gå på bio eller lyssna på opera, teater och musikaler, ska du kunna göra det i gemensamt ägda kulturhus. Vill du njuta av naturen ska ex brädbelagda stigar finnas, där också rullstolar och barnvagnar kommer fram.

 

Idrotten är en viktig hälsofråga med fostrande och sociala förtjänster. Om sport, idrott eller lagspel är det du vill delta i, ska kommunala anläggningar finnas med fritt tillträde och duktiga ledare. Ridhus ska finnas tillgängligt för alla åldrar. Vill du måla, skulptera, dreja krukor eller inspireras av andra människors verk ska du ha tillgång till kulturhus. Scener och replokaler ska finnas tillgängliga och avgiftsfria för de som vill ägna sig åt teater och musik. Om du bara vill träffa dina kompisar för att umgås måste det finnas fritidsgårdar lokalt som är öppna även kvällar och helger.

 

Behovet av kultur och fritid bär vi med oss från första stund och är avgörande för barns och ungdomars goda utveckling. Vi vill verka för en integration av förskola och skola med kulturinstitutioner som konsthallar, museer och bibliotek.

 

Möjligheten till en meningsfull fritid är idag klass-, köns- och etniskt segregerad. Kristianstad är en segregerad stad, med vissa rika välmående områden och vissa områden med stor arbetslöshet och sociala problem. Det slår naturligtvis igenom vad det gäller möjligheten till fritidsaktiviteter också. Det är därför ytterst viktigt att de områden i Kristianstad med störst socioekonomisk segregation har fritidsgårdar som kan erbjuda de unga en meningsfull verksamhet. Det är också viktigt att dessa gårdar har den personaltäthet som gör att de unga får stöd i att finna de rätta värdegrunderna samt ett vuxenstöd som de annars hade saknat utan fritidsgården. Stöd bör ges till ideella organisationer för att hålla bl a lägeravgifter så låga som möjligt.

 

Vi vet också att förutsättningarna ser väldigt olika ut inom föreningslivet. Tjej- och damidrotten har avsevärt svårare att verka än de stora framgångsrika klubbarna på herrsidan. Invandrarföreningarna och nya föreningar har i praktiken svårare att få del av bidragssystemet än de väletablerade äldre föreningarna med stor andel etniska svenskar. Handikappidrotten sätts ofta på undantag i praktiken trots att det finns fina program som talar om tillgänglighet för alla. Kultur- och fritidssektorn har en mycket viktig funktion och uppgift i att omvandla segregation till integration och ett rikt liv åt alla.

 

Vänsterpartiet verkar för att

 • Satsningar och ökade resurser till fritidsgårdar och mötesplatser
 • Kvardröjande strukturell diskriminering inom den egna verksamheten och bidragsgivning ska upphöra
 • Fria kulturlivet ska få ökade resurser
 • Alla kristianstadsbor i alla delar av kommunen ska ha tillgång till en god och allsidig biblioteksservice
 • Avgiftsfri kommunal musikskola
 • Sänkta avgifter för läger och andra aktiviteter för barn och ungdomar i kommunens regi
 • Tillgång till bad och simundervisning ska vara en rättighet för alla oavsett var i kommunen man bor
 • Det kulturella utbudet ska spegla befolkningens klassmässiga, könsmässiga och etniska sammansättning
 • Psykiskt och fysiskt funktionsnedsattas tillgång till kultur ska säkerställas

 

Dela den här sidan:

Kopiera länk