• Hem
 • Handlingsprogra...
sida

Handlingsprogram 2010-2014

Vänsterpartiet Kristianstad

 

Utskriftsvänlig version: Kommunalt handlingsprogram 2010

 

Inledning

Vänsterpartiet är ett socialistiskt och feministiskt parti. Vi är en del av arbetarrörelsen och kvinnorörelsen, internationellt och i Sverige. Partiets politik och verksamhet bestäms av vårt mål: att förverkliga ett samhälle grundat på demokrati, jämlikhet och solidaritet, ett samhälle befriat från klass-, köns- och etniskt förtryck, ett rättvist och ekologiskt hållbart samhälle där kvinnor och män bygger sin egen framtid i frihet och samverkan.

Vänsterpartiet slår vakt om den gemensamma offentliga sektorn. Vi kan i kommunen bedriva en vänsterpolitik som bidrar till att minska klassklyftorna och skapa en rättvisare fördelning. Borgarnas och även socialdemokraternas privatiseringar måste stoppas. Förskola/skola, vård och omsorg ska bedrivas inom offentlig förvaltning som är öppen för demokratisk insyn och kontroll. Vänsterpartiet vill ha ett solidariskt skatte- och välfärdssystem. Vi grundar oss på det starka folkliga stöd som finns för att betala mer i skatt för en bra hälso- och sjukvård, förskola, skola och äldreomsorg där de stora behoven finns. Vi vill växla från avgifter till skatt.

Demokrati

 

Demokratin måste ständigt försvaras men även bevakas och utvecklas. De krafter som vill begränsa demokratins räckvidd till förmån för marknadslösningar eller expertvälde tjänar på det växande politikerföraktet, som i förlängningen blir till förakt för politiken. En stor grupp människor känner vanmakt inför anonyma ekonomiska makthavare, men också inför partierna, den kommunala förvaltningen, myndigheter och fackföreningar. Det finns också en motsatt utveckling, där allt fler människor väljer att engagera sig i tillfälliga aktionsgrupper, enfrågerörelser och liknande. En förutsättning för demokratins utvecklande och vitalisering är de många ideella föreningar som finns i kommunen där människor organiserar sig kring de frågor som engagerar dem. För att ytterligare stärka dessa rörelser och bredda engagemanget bland ungdomar, invandrare och kvinnor bör kommunen bidra med utbildningar i föreningskunskap antingen själv eller genom studieförbunden. Vår roll är viktig i arbetet för demokratin. I vår kommun ska vi tillsammans med andra föreningar och organisationer arbeta för att minska arbetslöshet, ökande klassklyftor och segregation vilka förstärker det politiska utanförskapet. Vänsterpartiets roll är att visa vägen för den nära och lyssnande demokratin.

 

Vänsterpartiet verkar för att:

 • Offentliga nämndsmöten i kommunen
 • Utveckla verksamheten med medborgarkontor
 • Bra mötesplatser i kommunens alla delar
 • En aktiv stadsdelsdemokrati i centrala Kristianstad samt i tätorterna
 • Utbildning i föreningsarbete i kommunens regi
 • Gör om kommunens bolag till egna förvaltningar
 • Alla medborgarförslag skall avgöras av kommunfullmäktige
 • Närhet och tillgänglighet mellan medborgare och politiker
 • Närhet och tillgänglighet mellan medborgare och tjänstemän på förvaltningarna i kommunen

 

Rätt till jobb – rätt på jobbet

 

Statens ekonomiska politik är inte längre en politik för full sysselsättning. Den bygger inte längre på principen att alla ska ha rätt till ett arbete. Som ett resultat av de ekonomiska kriserna och EU –anpassningen av den ekonomiska politiken till en nyliberal ekonomisk politik har kravet på full sysselsättning kommit i skymundan (även om moderaterna försöker påstå något annat). Nu får den enskilde medborgaren bära sin egen skuld för sin arbetslöshet – ansvaret för sysselsättningen har flyttats från samhället till den enskilde.

Den stora arbetslösheten idag kombineras med överkrav på dem som är i arbete, speciellt i den växande tjänstesektorn där för få (huvudsakligen kvinnor) arbetar med för låg lön. Vi säger: i stället för till skattetänkande och rutavdrag skall de offentliga pengarna gå till en bättre vård-, skola- och omsorgssektor med fler anställda, bättre arbetsvillkor och rimligare löner. En sådan prioritering av statens och kommunens resurser är bra for oss vanliga människor vare sig vi arbetar eller mottar tjänster. Det ger fler i säkra och ordentliga jobb.

I kommunen kommer vi att arbeta för en sådan prioritering där vi i samarbete med facken kan arbeta för bättre lön och arbetsvillkor, nedsatt arbetstid i belastade arbetsområden med full lönekompensation, rätt till fulltid när så önskas, en god arbetsplatshälsovård och inte minst vidareutveckling genom vidareutbildning.

Statusen för de kvinnodominerade jobben inom kommunens tjänstesektor kan med detta förbättras. Detta är vårt sätt att ta vårt arbetsgivaransvar i vårt arbete i kommunfullmäktige.

Kristianstad kommun är också en landsbygdskommun med småföretagande i jordbruket därtill knutna verksamheter inom service och turism. Många är sysselsatta här och de kan bli fler. Vänsterpartiet vill arbeta för att underlätta drift och etablering inom denna sektor med bevarande av svenska kollektivavtal. Vi vill ta bort kostnaderna för sjuklöneperioden för småföretag med högst tio anställda. Tillgängligheten till jobb och boende på landet skall underlättas genom en utbyggd anslutningstrafik.

En förutsättning för att Kristianstad ska vara attraktivt för företagsetableringar och som en boendekommun är satsningar på infrastruktur. Bra och utbyggd kollektivtrafik som fungerar i kommunens alla delar, en bra skola och högskola som håller måttet, en välfungerande flexibel barnomsorg, en bra äldrevård, bra och billiga bostäder, ett brett kulturutbud och fritidsmöjligheter för den breda allmänheten är basen för en kommun som vill växa.

Som parti arbetar vi på längre sikt för att det skall bli dyrare och svårare för företag att lägga ned och flytta utomlands. Vi försvarar hårt ”den svenska modellen” med rätt till fria förhandlingar och kollektivavtal med svenska löner och arbetsvillkor för alla oavsett nationalitet. Partiet arbetar för rätten att för anställda ta över hotad produktion och driva företagen genom löntagarägande.

En särskild insats vill vi i kommunen göra för att säkra alla unga, som nya på arbetsmarknaden, jobb och praktikplatser, detsamma gäller för invandrare och personer med funktionsnedsättning. Ingen diskriminering av något slag kan accepteras på arbetsmarknaden och på arbetsplatserna.

Vänsterpartiet verkar för att:

–          Bortrationaliserade jobb i kommunens offentliga sektor skall återskapas

–          Lagstadga om rätt till heltid med möjlighet till deltid för den som så vill

–          Alla kommunalanställda skall ha jämställda löner

–          Vissa yrkesgrupper i kommunen skall ha sextimmars arbetstid med full lön

–          Fler anställda med utländsk bakgrund anställs på alla nivåer

–          Stopp för privatiseringar – återkommunalisera istället

–          Höjda ingångslöner

–          Stödja de anställda i kommunen i att uppnå större inflytande på deras jobb

–          Säkra tillräckligt med kommunala praktikplatser

–          Avskaffa karensdagen i både sjuk- och arbetslöshetsförsäkringen

På lång sikt:

Vänsterpartiet arbetar för nedsatt arbetstid för alla med full lönekompensation eventuellt stegvis men med sextimmarsdagen som mål.

 

Feminism – jämställdhet på riktigt

Sverige är ett rikt land men makt och rikedom är fortfarande koncentrerade till en liten manlig elit i näringslivets topp. Vårt mål är ett jämlikt samhälle utan könsförtryck. Därför är vi ett feministiskt parti som kämpar för jämställdhet på riktigt.

Vi vill se en kommun där kvinnor känner sig trygga på arbetsplatsen, på gatan, i skolan och i hemmet. Vi vill se en kommunalpolitik där resurser omfördelas från män till kvinnor och där klassklyftorna utjämnas. Vänsterpartiets profil för vår kommun är given. Ett rättvist och jämställt Kristianstad. En kommun där kvinnor vill bo och arbeta. Därför ställer vi en rad feministiska krav på politikens samtliga områden. Från rätten till arbete och rätten till heltid, sextimmars arbetsdag, till mer pengar till kvinnojourer och ett kommunalt ridhus etc.

Det som sker i privatlivet påverkar självklart resten av livets områden, inte minst på arbetsplatserna. Vänsterpartiet kräver att arbetsköparnas ansvar utökas, att kvinnor erbjuds feministiskt självförsvar på arbetstid och att jämställdhetsplanen tar hänsyn till kvinnors livssituation på och utanför arbetsplatsen.

 

Det saknas ett samlat grepp om jämställdhetsfrågorna i kommunen och konsekvenserna av den förda ekonomiska politiken. Därför kräver vi att ett jämställdhetsutskott inrättas i kommunen.

Vänsterpartiet verkar för att:

 • omfördelning av resurser från män till kvinnor sker
 • konsekvensanalys av budgetarbetet görs
 • jämställdhetsutskott inrättas
 • kommunen är fri från sexistisk reklam
 • Ökat stöd till kvinnojourerna
 • trygghetssäkra skolan och arbetsplatserna
 • trygghetssäkra det offentliga rummet

Sexuellt likaberättigande

Vänsterpartiet arbetar för att de yrkesgrupper som arbetar direkt med medborgarna har ”HBT-kunskap”. Det innebär att skolpersonal, social- och hemtjänstpersonal m.fl. har kunskap om homosexuella, bisexuella, transvestiter och transsexuella personers liv och kultur för att kunna bemöta dem med respekt, och för att kunna ge ett bra stöd om så behövs. Ungdomar ska få det stöd de behöver för att utveckla en trygg och stolt identitet, oberoende av sexuell läggning. Skolan måste ge tjejer och killar bra ”HBT-förebilder”, samt ifrågasätta förtryckande könsroller och sexualitet.

Vänsterpartiet verkar för att:

 • alla yrkesgrupper som arbetar direkt med medborgarna ska ha ”HBT-kompetens”
 • att kommunen stödjer och bidrar till att HBT-information sprids
 • att kommunens politiker utbildar sig i HBT-frågor

 

Antirasism

 

Vänsterpartiet bekämpar segregation, rasism och diskriminering. Tankarna om ett land, ett folk och ett språk har tvingat människor med annan kulturell bakgrund att överta majoritetskulturens identitet för att bli accepterade i Sverige. Det finns en lång tradition av så kallad assimileringspolitik i Sverige gentemot grupper av människor som setts som annorlunda. Vi arbetar för ett samhälle där människors olika ursprung ses som en tillgång och där alla behandlas jämlikt och får samma möjlighet att forma sina liv.

Rasismen och främlingsfientligheten i Sverige är inte ett invandrarproblem utan ett samhällsproblem med djupa historiska rötter. När klassamhället upplever massarbetslöshet, fattigdom och utslagning kan syndabockstänkande ge grogrund för rasism.

Rasismen bygger på existerande maktstrukturer i samhället och rasismen motverkar och splittrar den politiska kampen för välfärd och rättvisa. Vänsterpartiet bekämpar intolerans, rasism och främlingsfientlighet. Vi vill att hänsyn tas till etnicitet i samhällsanalysen och i alla politiska förslag och beslut.

 

Segregation och främlingsfientlighet gör att många människor inte känner sig delaktiga i samhällets utveckling och hamnar i utanförskap. Under de femton senaste åren har antalet invånare med utländsk bakgrund ökat och utgör i dag nästan 12 % av kristianstadsborna.

Vi tror inte på den förda integrationspolitiken där särlösningar som riktar sig enbart mot en grupp och pekar ut denna grupp som ett problem dominerar. De etablerade politiska partierna driver ofta en integrationspolitik som bygger på just sådana särlösningar och symbolfrågor, som tex språktest för invandrare. Utpekandets retorik används både för att vinna missnöjesröster och för att på sikt undangräva den generella vällfärdsmodellen. En sådan politik skapar A- och B- lag på arbetsmarknaden såväl som i samhället i stort. Vi menar att det är dags att skrota integrationspolitiken och att det är dags för en ny politik för minskade klyftor. Vi vill verka för en kraftfull politik som garanterar rätten till arbete, utbildning och bostad, samt åtgärder för att stoppa diskriminering.

Vänsterpartiet utser inga syndabockar och lämnar ingen utanför. Tillsammans kan vi skapa ett solidariskt Kristianstad.

 

Vänsterpartiet verkar för att

 • Motverka assimilering till förmån för ett solidariskt samhälle.
 • Diskriminering på grund av kön, klass, sexualitet, religiositet och etnicitet motverkas i kommunen inte minst i kommunens egna verksamheter.
 • Krav på mångfaldsplaner ska ställas vid all offentlig upphandling i kommunen
 • Nolltolerans mot rasism

 

Utbildning

Den avgörande skiljelinjen mellan höger och vänster i skolpolitiken har alltid varit om skolan ska vara förbehållen eliten eller om den ska vara till för alla. Utbildning är inte längre ett privilegium för fåtalet utan en rättighet för alla men fortfarande finns det skillnader i elevers kunskaper som grundar sig i sociala, etniska och könsmässiga olikheter. Elevers hemförhållanden, familjebakgrund och kön kan avläsas i andel elever som når målen när de går ut grundskolan eller vid antagning till högskola och universitet. Därför handlar kampen idag om att utveckla skolan vidare så att alla elever oberoende av klass, etnicitet, funktionsnedsättning eller kön får möjlighet att tillägna sig kunskaper.

Elevernas sociala bakgrund är inte en förklaring till skillnader i skolresultat. Forskningen har sedan länge visat att klass, etnicitet eller kön i sig inte utgör något hinder för inlärning. Däremot kan olika bakgrund eller funktionsnedsättning göra att det krävs olika arbetssätt för att nå målen. Skillnaderna i skolresultat visar att skolan fortfarande inte kompenserar tillräckligt för sociala skillnader eller andra bakgrundsfaktorer för eleverna. Undervisningen anpassas helt enkelt inte till alla elevers olika bakgrunder och behov. Här spelar bra och välutbildade lärare en central roll.

Vänsterpartiet vill att förskolan, skolan och skolbarnomsorgen ska ha tillräckliga resurser för att möta barns olika behov. Skolans förmåga att kompensera för olika bakgrund och behov handlar inte bara om hur mycket resurser skolan har tillgång till, utan även om hur dessa resurser används. Ett exempel på detta är att de största insatserna för elever i behov av särskilt stöd sätts in först i slutet av grundskolan och i gymnasieskolan trots att all forskning visar att tidiga insatser ger bäst resultat. Vi vill ändra på detta och se till att det finns tillräckliga resurser för särskilt stöd redan i förskolan och under de första åren i grundskolan. De elever som behöver mest stöd ska få det från första början.

På alla skolor behövs kompetenta lärare som kan möta varje elevs behov i sin undervisning och som kan delta aktivt i den pedagogiska utvecklingen. En grundläggande förutsättning är därför att endast behöriga lärare ska kunna få en tillsvidareanställning och att obehöriga lärare kan få möjlighet till kompetensutveckling och vidareutbildning.

Vinst är ett dåligt styrmedel i en verksamhet som ska vara behovsstyrd och inriktad mot att alla elever får kunskaper. Det är därför oacceptabelt att driva skolor som aktiebolag eftersom denna driftsform i första hand syftar till att maximera vinsten. Samtidigt är det en driftsform som innebär att inflytandet för elever och anställda begränsas och allmänhetens insyn försvåras. Vi vill också se en begränsning av det antal skolor en enskild huvudman ska få driva. Så länge det finns elever som inte når målen ska överskott inom skolans område kunna omfördelas till de skolor och elever där behoven finns. Det går inte om en del skolor står utanför det gemensamma skolväsendet. Vänsterpartiet verkar därför för att systemet med fristående skolor avvecklas och för att alla grund- och gymnasieskolor ska drivas i offentlig gemensam regi.

Maxtaxan var ett viktigt steg mot en avgiftsfri förskola, nästa steg bör vara att göra taxan mer progressiv så att de som tjänar minst kan få sänkta avgifter. Verksamheten bör organiseras så att man motverkar stress, anonymitet och olika typer av förtryck. Skolhälsovården ska vara ett stöd för barnen i deras skolvardag men också ge stöd i deras personliga utveckling. Rätt till vuxenutbildning ska därför vara lika självklar som rätten till arbete. Kommunens vuxenutbildning bör satsa på uppsökande verksamhet i sin studie- och yrkesvägledning för att kunna nå de kristianstadsbor som har de största behoven.

Förskolans uppgift är att genom pedagogisk verksamhet erbjuda barnomsorg samt lägga grunden för ett livslångt lärande. Förskoleverksamhet bedrivs därför utifrån två perspektiv. För det första handlar den om en pedagogisk verksamhet som främjar barns inlärning och utveckling. För det andra handlar den om att tillgodose vårdnadshavarnas barnomsorgsbehov.

Den målmedvetna satsningen på förskolan i Sverige har gjort att den internationellt sett intar en särställning både vad gäller tillgänglighet, kvalitet och pedagogisk utveckling. Fler riktade satsningar på kompetensutveckling och forskningsmöjligheter för samtliga yrkesgrupper i förskolan är nödvändiga om den pedagogiska utvecklingen av förskolan ska fortsätta. I princip alla förskolor lyckas att ge barnen den omsorg de behöver. Däremot är ambitionen lägre för den pedagogiska verksamheten på många förskolor. Vänsterpartiet anser att alla barn har rätt att vistas på en förskola där målsättningen är att ha en pedagogisk verksamhet av högsta möjliga kvalitet.

Förskolans pedagogiska miljö och det systematiska arbetet är avgörande för huruvida vi lyckas med att bryta de traditionella könsrollerna och föreställningarna om vad som är manligt respektive kvinnligt beteende samt sträva efter att utveckla öppenhet, respekt, solidaritet, jämställdhet och ansvar. Därför är det viktigt att även de som arbetar med de allra minsta barnen har rätt pedagogisk kompetens och att den öppna förskoleverksamheten utvecklas och byggs ut. För att den pedagogiska utvecklingen av förskolan ska fortsätta vill Vänsterpartiet genomföra en samlad satsning på fortbildning och kompetensutveckling för all personal i förskolan i syfte att minska kunskapsgapet och höja kvaliteten. Målet på sikt måste vara högskoleutbildad personal.

Vänsterpartiet anser att förskolan är en rättighet och en möjlighet för alla barn. Tillgången och rätten till en bra och flexibel barnomsorg har länge varit och är fortfarande en viktig feministisk fråga. Alltfler arbetar på obekväm arbetstid. Därmed ökar också behovet av tillgång till barnomsorg på kvällar, nätter och helger. De som främst är i behov av denna omsorg är barn till ensamstående föräldrar, inte sällan kvinnor, anställda inom samma offentliga sektor som har ansvar för barnomsorgen. Kommunerna ska därför vara skyldiga att erbjuda förskole- och/eller fritidsverksamhet under obekväm arbetstid om det finns barn i behov av omsorg.

Vänsterpartiet anser att förskolan ska vara avgiftsfri, tillgänglig och likvärdig för alla. Därför vill vi att avgiftsfri allmän förskola införs redan från första året, vi vill dessutom utöka rätten till minst 30 timmar per vecka. Det innebär samtidigt att rätten till förskola stärks för barn till arbetslösa och föräldralediga.

80)Skolbarnsomsorgen ingår i det samlade utbildningssystemet och ska komplettera skolan samt erbjuda barn en meningsfull fritid och stöd i utvecklingen. Skolbarnsomsorgen och skolan ska tillsammans utgöra en helhet som bidrar till barnens allsidiga utveckling och lärande. Därför behövs bra fritidshem med utbildad personal och små grupper. Ett stort problem i fritidshemmen är bristen på resurser vilken har inneburit att personaltätheten är mycket låg och barngrupperna följaktligen stora. Under de senaste två decennierna har antalet barn i grupperna mer än fördubblats. För att kunna bedriva en meningsfull och pedagogisk verksamhet bör grupperna inte vara större än 20 och ha minst två personal.

Klart är att de största skillnaderna finns inom skolbarnsomsorgen där t.ex. barn till högutbildade betydligt oftare har skolbarnsomsorg än barn vars föräldrar har kortare utbildning. Dessutom vet vi att barn i ekonomiskt utsatta hushåll deltar i mindre utsträckning i organiserade fritidsaktiviteter. Detsamma gäller barn med ensamstående föräldrar (varav de flesta är kvinnor), barn i arbetarhushåll och barn vars föräldrar är födda utomlands. För dessa barn är rätten till bra fritidshem än viktigare. För Vänsterpartiet är det självklart att även barn till arbetslösa och föräldralediga ska ha rätt till plats i fritidshem liksom man numera har till förskola.

Efter neddragningar år efter år så har det som förr kallades skola degraderats till dammiga, överbelamrade korvstoppningsfabriker. Gång på gång så tvingar man skolorna att skära ner, miljon efter miljon. Det blir dammigare i varje hörn och det går fler elever på varje lärare, år efter år. Tillvaron och undervisningen blir allt mer stressad och det finns inte ett öre över till något som inte är absolut nödvändigt. Arbetsmiljön i skolan

barn i förskola/skola har samma behov och rätt som vuxna till en god arbetsmiljö. Det måste vara självklart att lokalerna utformas så att verksamheten kan fungera väl ur elevernas perspektiv. Maxtaxan var ett viktigt steg mot en avgiftsfri förskola, nästa steg bör vara att göra taxan mer progressiv så att de som tjänar minst kan få sänkta avgifter. Verksamheten bör organiseras så att man motverkar stress, anonymitet och olika typer av förtryck. Skolhälsovården ska vara ett stöd för barnen i deras skolvardag men också ge stöd i deras personliga utveckling. Rätt till vuxenutbildning ska därför vara lika självklar som rätten till arbete. Kommunens vuxenutbildning bör satsa på uppsökande verksamhet i sin studie- och yrkesvägledning för att kunna nå de kristianstadsbor som har de största behoven.

 

Vänsterpartiet verkar för att:

 • Max 25 elever/klass och 20 i fritidshemmen
 • Max 12 barn i förskolans småbarnsgrupper och max 15 barn i övriga grupper
 • Fler lärare
 • En utökning av övrig personal i skolan såsom kuratorer, elevassistenter och skolsköterskor
 • Avgiftsfri allmän förskola redan från första året
 • Rätt till 30 timmar i förskolan och skolbarnomsorg för barn till arbetslösa och föräldralediga
 • Utökade öppettider i barnomsorgen
 • Ökad progressiviteten i maxtaxan i skol och barnomsorgen
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete införs utifrån barn/ungas perspektiv
 • Fler lokalvårdare för en renare och hälsosammare miljö.
 • Mer pengar och inflytande till elevråd och intresseorganisationer på skolan för en ökad elevdemokrati
 • Feministiskt självförsvar som ett ämne i skolan
 • Ökade resurser till skolorna för en ökad medvetenhet kring internationella frågor, antirasism och integration samt sambanden mellan dessa
 • Utbyte mellan elever i integrationssyfte som bygger på kamratstödjarprincipen under vuxnas ledarskap
 • Modersmålsundervisningen ska vara en del av den ordinarie verksamheten i både förskola/skola. Modersmålslärare ska i så stor utsträckning som möjligt tillhöra förskolan/skolans basorganisation
 • resurserna ska fördelas efter behov
 • Utöka och göra vuxenutbildningen lättillgänglig och flexibel
 • Lägenhetsgaranti för högskolestudenter
 • Utveckling av skolresorna till koncentrationsläger och andra former av utbyten med en antirasistisk prägel

På sikt

 • En betygsfri skola
 • En helt skattfinansierad/avgiftsfri förskola och skolbarnomsorg

 

Miljöpolitik

Jordens begränsade resurser ska skyddas mot miljöförstöring och fördelas så, att det räcker att ge alla människor ett värdigt liv, utan fattigdom, svält och ohälsa. För Kristianstad kommun innebär det ett ansvar att driva verksamheten så miljövänligt som möjligt och inte fatta beslut som leder till ännu mer föroreningar och utsläpp. I synnerhet innebär det att sluta lägga kommunala skattepengar på direkt miljöfarlig verksamhet som sopförbränning, flygplatser och ytterligare motorvägar.

 

Vänsterpartiet verkar för att:

 • Ingen utbyggnad av E22:an till motorväg
 • En nedläggning av Everöds flygplats
 • Ingen utförsäljning av det kommunala renhållningsbolaget
 • Kristianstads kommun slutar skicka sopor för förbränning
 • energieffektivitet prioriteras vid all nyproduktion av fastigheter, speciellt fastigheter som byggs för kommunen (t.ex. skolor, förskolor mm)
 • Öka tillgängligheten till kommunens naturområden

Kollektivtrafik

För varje år ökar behovet av att ta sig från en ort till en annan.  Allt fler lämnar bilen hemma och åker buss eller tåg. Det är positivt för det skyddar inte bara miljön, minskar stressen utan innebär också mindre trafikolyckor. Men kollektivtrafiken måste byggas ut för att ännu fler ska slippa köra bil, i Kristianstad kommun handlar det i synnerhet om att bygga ut trafiken till kommunens mindre orter.  En fungerande kollektivtrafik är också en feministisk fråga, eftersom det är flest kvinnor som nyttjar den.  Många kvinnor, till exempel sjukhuspersonal, har också arbetstider som inte sammanfaller med kollektivtrafikens nuvarande tidtabeller. För att ännu fler ska utnyttja den måste kollektivtrafiken underlätta pendling till arbete, finnas nära när man vill resa och göra resan trygg och billig.

 

 

Vänsterpartiet verkar för:

 

 • En generell utbyggnad av kollektivtrafiken
 • Att kollektivtrafikens utformning tar hänsyn till kvinnors och ungas (ungdomar upp till 25 år) resande
 • Busslinjer inrättas som passar med arbetstiderna på större arbetsplatser
 • Sena kvällsturer till och från kommunens mindre orter också på helgkvällar
 • Anslutningstrafik upprättas till delar av kommunen som inte nås av buss eller tåg
 • Extrakostnaden för färdtjänstresenärer tas bort
 • Alla bussar och tåg ska vara handikappanpassade, sänkbara och utan trappsteg, och rymliga nog för rullstol och barnvagn
 • Busschaufförernas arbetsmiljö och arbetstider ska vara sådana, att föraren kan arbeta lugnt och utan stress
 • Gratis kollektivtrafik för alla kommunens pensionärer
 • Gratis kollektivtrafik för ungdomar
 • Studeranderabatter i kollektivtrafiken
 • Tågstopp även i Önnestad och Vinslöv

På sikt:

 • All kollektivtrafik ska drivas i offentlig regi – privata trafikbolag ska inte tjäna pengar på skattebetalarnas behov av resor.
 • Avgiftsfri kollektivtrafik

 

Bostadspolitik

 

En bra bostad till en rimlig hyra borde vara en självklarhet för alla. Så är det inte idag. Vi vill skriva in rätten till bostad i Socialtjänstlagen. Dagens situation där ABK fortsätter att höja hyrorna trots att bolaget går med stor vinst är inte rimlig. Bostaden är en social rättighet och bostadspolitiken skall skapa förutsättningar för alla att leva i goda bostäder till rimliga kostnader. Studenter, invandrare, handikappade och människor från arbetarklassen är sällan tillräckligt attraktiva för den privata bostadsmarknaden med dess krav på ekonomisk lönsamhet. Det är tydligt att när de privata värdarna och byggbolagen får bestämma byggs det främst för de med pengar. För att lösa bostadsbristen och råda bot på hemlösheten måste istället allmännyttan byggas ut och hyresgästernas inflytande över sitt boende utökas. En progressiv bostadspolitik får dock inte börja och sluta med allmännyttan, krav måste även ställas på kommunens privata värdar och olika bostadsrättsföreningar.

 

Vänsterpartiet verkar för att:

–          20000 hyresrätter ska byggas om året under de närmaste 10 åren i landet

–          bygga ut och demokratisera ABK

–          inga höjda hyror så länge ABK går med vinst

–          öka hyresgästernas inflytande på sitt boende

–          en rättvis kommunal bostadskö och en kommunal bostadsförmedling införs

–          nej till marknadshyror och utförsäljning av lägenheter

–          kommunen skaffar ett antal lägenheter som kan delas ut till hemlösa, flyktingar och misshandlade kvinnor som behöver ett boende omedelbart

Äldreomsorg

 

När hälsan sviker och den åldersrelaterade ohälsan sätter in är det viktigt att samhällets insatser fungerar så att den enskilde skall ha möjlighet att leva ett så rikt och aktivt liv som möjligt. Grundprincipen måste vara att insatserna skall ges så att den enskilde har möjlighet att bo kvar i sin bostad så länge man själv önskar. När detta inte längre är möjligt skall det finnas bra fungerande särskilda boenden med hög standard i alla kommundelar. Biståndsprövningen ska vara generös. Även om man flyttar in i särskilt boende skall man kunna upprätthålla kontakterna med sin tidigare umgängeskrets.

För att bibehålla sin vitalitet behöver man både fysisk och psykisk stimulans. På detta område utför frivilligorganisationer, framför allt pensionärsorganisationerna men även andra, ett mycket viktigt arbete. Stödet till pensionärsorganisationernas arbete är därför en viktig del i den förebyggande verksamheten.

Än idag utförs en stor del av vårdarbetet av närstående, oftast kvinnor, och utan någon ersättning från kommunen. Detta dubbla oavlönade arbete är fortfarande ett jämställdhetsproblem som måste lösas. Genom satsningar på en solidariskt finansierad och utbyggd äldrevård kan detta bli möjligt.

De senaste årens nedskärningar och besparingar på både personal och antalet platser i äldreomsorgen och korttidsboenden måste upphöra. Bemanningen måste öka och personalen måste ges rätt till fasta anställningar och heltidstjänster för de som så önskar, det måste bli ett slut på eviga timvikariat och deltidstjänster där det inte går att leva på sin lön. Lönesättningen i vårdyrkena måste uppvärderas. Att arbeta med människor är både fysiskt och psykiskt tungt. När sedan en stor del av personalen är dubbelarbetande kvinnor innebär det ytterligare press på den enskilde.

Vänsterpartiet är kritiskt till de olika typer av privatiseringar inom äldreomsorgen som den borgerliga majoriteten har sysslat med. Hemtjänst och särskilda boenden drivs absolut bäst av demokratiskt styrda offentliga förvaltningar utan inblandning av varje typ av vinstintressen. Att se människor med omfattande vårdbehov som kunder på en marknad där olika bolag skall konkurrera om marknadsandelar är för oss en ovärdig människosyn.

Vänsterpartiet verkar för att:

 • Antal platser i särskilt boende ska öka så de motsvarar de verkliga behoven
 • Anställningar inom äldrevården ska vara heltids tillsvidare anställningar med rätt till deltid
 • Försöksverksamheten kring brukarinflytande i hemtjänsten ska utvecklas
 • Arbetstidsförkortning med bibehållen lön för anställda i hemtjänsten och särskilt boende
 • Kompetensutvecklig för personal inom hemtjänsten
 • Antal platser i varierade boendeformer för personer med psykiskt handikapp ska motsvara de verkliga behoven
 • Stopp för alla typer av privatiseringsplaner inom äldreomsorgen

Funktionshindrade

Alla människor är lika värda och skall ha samma rättigheter och möjligheter. För människor med funktionsnedsättningar är möjligheterna ofta begränsade. Detta beror oftast inte på funktionsnedsattheten utan i stor utsträckning på bristande samhällsplaneringen och omgivningens attityder. Särkilt gäller detta bland annat kvinnor och invandare. För att alla skall få möjlighet att delta på lika villkor i samhällslivet måste det till en radikal förändring. De enda som är experter på vad ett funktionsnedsättning innebär är de funktionsnedsatta. I all planering och ombyggnad måste kommunen inhämta och ta hänsyn till handikapporganisationernas synpunkter. Den kommunala debatten och beslutsfattandet måste också ske under sådana former att alla kommunens invånare kan följa med och delta utifrån sina egna förutsättningar.

 

 

 

Vänsterpartiet verkar för att:

 • Handikapporganisationerna måste få insyn vid all planering och ombyggnad i kommunen
 • En kommunanställd med övergripande ansvar för tillgänglighetsfrågorna (enligt Hässleholmsmodellen)
 • Brukarinflytande inom hemtjänsten ska öka
 • Generösare tolkning och tillämpning av Lagen om stöd och service till svårt funktionshindrade och Lagen om personlig assistent
 • Kompetensutbildning av personal kring handikappfrågor
 • Ersättning till arbetsgivare som anställer människor med funktionsnedsättning eller arbetshandikapp ska höjas
 • En jämställd biståndsprövning som innebär att kvinnor ges likvärdigt stöd
 • Behåll färdtjänsten i kommunal regi

Socialpolitik

Kommunens socialtjänst ska vara det yttersta skyddsnätet för människor som befinner sig i ekonomisk eller social kris. Hur socialtjänsten utformas blir därför en bild av hur solidariteten med utsatta människor fungerar i kommunen.

Arbetslösheten har gett upphov till omfattande och långvarigt socialbidragsberoende som skapat fattigdom och ohälsa. Klyftorna mellan fattiga och rika har ökat. Risken för utanförskap för stora grupper av människor är ett hot mot demokratin och mot människors lika värde. Alla människor, bidragsberoende eller ej, ska ha möjlighet att leva på en dräglig nivå. De som är beroende av samhällets stöd för sin dagliga försörjning, ska ha rätt till ett värdigt liv och möjlighet att råda över sin ekonomi. Socialbidragsnormen ska anpassas efter utifrån hur lång tid en individ eller familj är i behov av den. I dag är den tänkt utifrån att endast behövas en kort tid och ligger därför något under konsumentverkets uträkningar av enskildas eller familjers verkliga behov.

I kontakten med socialtjänsten är individen alltid i en beroendesituation. Rättsäkerheten måste därför fungera. Idag kan människor överklaga försörjningsstödet men inte innehållet i en insats som de tvingas delta i för att få försörjningsstöd. Vänsterpartiet vill införa denna möjlighet samt utveckla ett system för klagomålshantering där socialtjänstens klienter kan känna sig trygga i att klaga utan rädsla för repressalier.

Kampen mot drogmissbruk är ett viktigt samhällsansvar. Kommunen bör på alla sätt verka för att människor inte fastnar i missbruk och att de som gjort det får professionell hjälp och vård. Information, attitydpåverkan, förebyggande arbete och beprövade lättillgängliga stödinsatser behöver utvecklas. Socialtjänsten ska stödja och samarbeta med klientorganisationer och självhjälpsgrupper. När en individ hamnar i utanförskap i samband med drogmissbruk eller annan problematik som leder till hemlöshet anser Vänsterpartiet att vården måste vara utifrån den enskildes behov. Detta innebär att socialtjänstens stöd skall fortgå tills individen ej riskerar att återfalla i missbruk eller hemlöshet igen. Det är en mycket större vinst för individen samt samhället om stödet i eftervården är grundligt, professionellt svarar på behovet ur ett långt perspektiv.

Det är barnen som får betala mest när resurserna minskar. Många barn befinner sig dagligen i en påfrestande arbetsmiljö. Barn bevittnar våld i familjen, oftast i form av hot eller misshandel mot modern. Våld i nära relationer är en av de yttersta konsekvenserna av vårt patriarkala samhälle. Missbrukande kvinnors utsatthet och våldet i samkönade relationer bör också uppmärksammas, liksom barns behov av stöd och skydd.

 

Vänsterpartiet verkar för att:

 • Arbetslösa ska ha A-kassa som ersättning för förlorad arbetsinkomst och inte försörjningsstöd/socialbidrag
 • Allt socialt arbete ska bygga på respekt för den enskildes integritet. Prövningen av hjälpbehovet ska inte vara kränkande eller överdrivet kontrollerande och utgå från den enskildes behov på lång sikt
 • Utveckla klagomålshantering och utvidga överklagningsrätten inom socialtjänsten
 • Fler socialarbetare på stan istället för kameraövervakning

 

Kultur/fritid

 

Socialismen strävar mot ett klasslöst samhälle, där alla människor tillsammans kan ta vara på sin förmåga att skapa, skratta och leka i frihet från ekonomiska och sociala spärrar.  Ett steg på vägen mot denna frihet är, att inte arbetet suger upp all kraft och energi, utan att det blir en god del över för en meningsfull, läkande och utvecklande fritid.  Ett annat steg är att göra det möjligt för alla människor att ta del av den kultur som bjuds och de tillfällen som finns att själva skapa den.

Vill du meka med bilar eller motorcyklar, ska du kunna göra det i en offentlig lokal för en så billig peng att var och en som vill har råd.  Vill du gå på bio eller lyssna på opera, teater och musikaler, ska du kunna göra det i gemensamt ägda kulturhus utan att ha en fet plånbok. Vill du njuta av naturen ska brädlagda stigar finnas, där också rullstolar kommer fram.

Om sport, idrott eller lagspel är det du vill delta i, ska kommunala anläggningar finnas med fritt tillträde och duktiga ledare.  Vill du måla, skulptera, dreja krukor eller inspireras av andra människors verk ska du ha tillgång till kulturhus. Om du bara vill träffa dina kompisar för att umgås måste det finnas fritidsgårdar lokalt som är öppna även kvällar och helger.

Möjligheten till en meningsfull fritid är idag klass-, köns- och etniskt segregerad. Kristianstad är en segregerad stad, med vissa rika välmående områden och vissa områden med stor arbetslöshet och sociala problem. Det slår naturligtvis igenom vad det gäller möjligheten till fritidsaktiviteter också. Det är därför ytterst viktigt att de områden i Kristianstad med störst socioekonomisk segregation har fritidsgårdar som kan erbjuda de unga en meningsfull verksamhet. Det är också viktigt att dessa gårdar har den personaltäthet som gör att de unga får stöd i att finna de rätta värdegrunderna samt ett vuxenstöd som de annars hade saknat utan fritidsgården. Vi vet också att förutsättningarna ser väldigt olika ut inom föreningslivet. Tjej och dam idrotten har avsevärt svårare att verka än de stora framgångsrika klubbarna på herrsidan. Invandrarföreningarna och nya föreningar har svårare att få del av bidragssystemet än de väletablerade äldre föreningarna med stor andel svenskar i praktiken. Handikappidrotten sätts ofta på undantag i praktiken trots att det finns fina program som talar om tillgänglighet för alla.

Vänsterpartiet verkar för att

 • Satsningar och ökade resurser till fritidsgårdar och mötesplatser
 • Kvardröjande strukturell diskriminering inom den egna verksamheten och bidragsgivning ska upphöra
 • Fria kulturlivet ska få ökade resurser
 • Kommunalt ridhus
 • Alla kristianstadsbor i alla delar av kommunen ska ha tillgång till en god och allsidig biblioteksservice
 • Avgiftsfri musikskola
 • Besöksavgifterna vid Kristianstads kulturinstitutioner ska sänkas och att en avgiftsfri dag införs
 • Det kulturella utbudet ska spegla befolkningens klassmässiga, könsmässiga och etniska sammansättning
 • Psykiskt och fysiskt funktionsnedsattas tillgång till kultur säkerställs

 

Dela den här sidan:

Kopiera länk