• Hem
 • Handlingsprogra...
sida

Handlingsprogram 2018-2022

Vänsterpartiet Kristianstad

Utskriftsvänlig version: Kommunalt handlingsprogram 2018-2022

 

Vänsterpartiet är ett socialistiskt och feministiskt parti. Vi är en del av arbetarrörelsen och kvinnorörelsen; internationellt och i Sverige. Partiets politik och verksamhet bestäms av vårt mål: att förverkliga ett samhälle grundat på demokrati, jämlikhet och solidaritet; ett samhälle befriat från klass-, köns- och etniskt förtryck; ett rättvist och ekologiskt hållbart samhälle där vi gemensamt bygger vår egen framtid i frihet och samverkan.

Vänsterpartiet slår vakt om den gemensamma offentliga sektorn. I vår kommun vill vi driva en vänsterpolitik som bidrar till att minska klassklyftorna och som skapar en mer rättvis fördelning. Alliansens och deras stödpartiers, och även socialdemokraternas, privatiseringar måste stoppas. Förskola/skola, vård och omsorg ska bedrivas inom en offentlig förvaltning som är öppen för demokratisk insyn och kontroll.

Vänsterpartiet vill ha ett solidariskt skatte- och välfärdssystem. Vi grundar oss på det starka folkliga stöd som finns för att betala mer i skatt för en bra hälso- och sjukvård, förskola, skola och äldreomsorg. Vi vill växla från avgifter till skatt där alla bidrar efter förmåga och där alla nyttjar efter behov.

 

Demokrati

 Demokratin måste ständigt försvaras men även bevakas och utvecklas. De krafter som vill begränsa demokratins räckvidd till förmån för marknadslösningar eller expertvälde tjänar på det växande politikerföraktet, som i förlängningen blir till förakt för politiken. En stor grupp människor känner vanmakt inför anonyma ekonomiska makthavare, men också inför partierna, den kommunala förvaltningen, myndigheter och fackföreningar.

Det finns också en motsatt utveckling, där allt fler människor väljer att engagera sig i tillfälliga aktionsgrupper, enfrågerörelser och liknande. En förutsättning för demokratins utvecklande och vitalisering är de många ideella föreningar som finns i kommunen där människor organiserar sig kring de frågor som engagerar dem. För att ytterligare stärka dessa rörelser och bredda engagemanget bland ungdomar, invandrare och kvinnor bör kommunen erbjuda utbildningar i föreningskunskap antingen själv eller genom studieförbunden och Svenska för invandrare (SFI). I vår kommun ska vi tillsammans med andra föreningar och organisationer arbeta för att minska arbetslöshet, ökande klassklyftor och segregation vilka alla förstärker det politiska utanförskapet.

Vänsterpartiets roll är att visa vägen för den nära och lyssnande demokratin.

 

Vänsterpartiet verkar för:

 • Offentliga nämndsmöten i kommunen, där inte sekretess föreligger.
 • Att utveckla verksamheten med medborgarkontor så att den når fler kommundelar.
 • Bra mötesplatser i kommunens alla delar.
 • En aktiv stadsdelsdemokrati i centrala Kristianstad samt i tätorterna med omnejd.
 • Utbildning i föreningsarbete i kommunens regi.
 • Att kommunens bolag görs om till egna förvaltningar.
 • Att alla medborgarförslag skall avgöras av kommunfullmäktige.
 • Att starta ett ungdomsråd för att öka ungdomars möjlighet att påverka inom skola, fritid och andra områden i vardagen.

Närhet och tillgänglighet mellan medborgare och politiker.

 • Närhet och tillgänglighet mellan medborgare och tjänstemän på kommunens förvaltningar.
 • Att motioner och medborgarförslag skall vara behandlade inom den tid Kommunallagen föreskriver.

Rätt till jobb – rätt på jobbet

 Vänsterpartiets politik är att skapa förutsättningar till full sysselsättning. Vår politik bygger på rätten till tillsvidareanställningar, lika lön för likvärdiga arbeten, bra arbetsmiljö och ett stimulerande arbetsinnehåll. Vidare anser Vänsterpartiet att arbetslivet måste ta större hänsyn till människors familjeliv.

Arbetslösheten har idag pressats ner men mycket mer finns att göra. Krav på övertidsarbetet kombineras med ytterligare krav på dem som är i arbete, speciellt i den växande tjänstesektorn där huvudsakligen kvinnor arbetar med alldeles för låga löner.

Istället för skatteavdrag skall de offentliga pengarna gå till en bättre vård-, skola- och omsorgssektor med fler anställda, bättre arbetsvillkor och rimligare löner. En sådan prioritering av statens och kommunens resurser är bra för majoriteten av människorna i kommunen vare sig vi arbetar eller tar emot tjänster. Det ger fler människor i säkra och trygga jobb.

Vänsterpartiet anser att de hjälpmedel som kommunerna investerar i till arbetets planering inte får skapa en tyngre arbetssituation som leder till stress och sjukskrivningar.

Vänsterpartiet kommer att arbeta för ett successivt införande av sex timmars arbetsdag med oförändrad lön. Vi kommer föreslå försöksverksamheter med sex timmars arbetsdag på kommunala arbetsplatser där sjukskrivningstalet är högt.

I kommunen kommer vi att sträva mot en prioritering där vi i samarbete med de fackliga organisationerna kan arbeta för bättre lön och arbetsvillkor, nedsatt arbetstid i belastade arbetsområden med full lönekompensation, en god arbetsplatshälsovård och inte minst vidareutveckling genom vidareutbildning. Detta är vårt sätt att ta vårt arbetsgivaransvar i vårt arbete i kommunfullmäktige.

Vänsterpartiet försvarar hårt ”den svenska modellen” med rätt till fria förhandlingar och kollektivavtal med svenska löner och arbetsvillkor för alla oavsett nationalitet. Vi arbetar för rätten att för anställda ta över hotad produktion och driva företagen genom löntagarägande.

En särskild insats vill vi i kommunen göra för att säkra alla unga, som till exempel nya på arbetsmarknaden, jobb och praktikplatser och detsamma gäller för invandrare och personer med funktionsnedsättning. Ingen diskriminering av något slag kan accepteras på arbetsmarknaden och på arbetsplatserna.

Vänsterpartiet verkar för:

 •  Att alla kommunalanställda skall ha jämställda löner.
 • Att vissa yrkesgrupper i kommunen skall ha sextimmars arbetsdag med bibehållen lön.
 • Att fler personer med utländsk bakgrund anställs på alla nivåer.
 • Ett stopp för privatiseringar – återkommunalisera istället.
 • Höjda ingångslöner.
 • Att stödja de anställda i kommunen i att uppnå större inflytande på sina jobb.
 • Att säkra tillräckligt med kommunala praktikplatser.
 • Att avskaffa karensdagen i både sjuk- och arbetslöshetsförsäkringen.
 • Att lägga in krav i upphandlingar som skyddar personalen och dess villkor. Man ska inte kunna pruta ner anbud genom att försämra för personal.
 • Anställning i kommunen och ingen användning av bemanningsföretag.
 • Svenska kollektivavtal på alla arbetsplatser.
 • Att bevara hållplatser längs våra stora tillfartsvägar för att underlätta arbetspendling.

Feminism- Jämställdhet på riktigt

Vårt mål är ett jämlikt samhälle fritt från könsförtryck. Därför är vi ett feministiskt parti som kämpar för verklig jämställdhet. För att kvinnor ska kunna röra sig i samhället på samma villkor som män behöver de känna att de är trygga; trygga på arbetsplatsen, i skolan och i hemmet. Vi vill ha en kommun där kvinnor vill bo och arbeta. Därför ställer vi en rad feministiska krav på samtliga områden inom politiken. Från rätten till arbete, rätten till heltid och sex timmars arbetsdag till mer pengar till kvinnojourer. Vi driver en kommunalpolitik där resurser ska omfördelas till kvinnor och där män får stå tillbaka så att klassklyftorna utjämnas. Vårt mål är ekonomisk jämlikhet mellan kvinnor och män i hela samhället.

Mäns våld mot kvinnor är ett stort hot mot säkerheten i vårt samhälle. Oftast sker det inom hemmets fyra väggar men det betyder inte att samhällets ansvar på något sätt minskar. Utsatta kvinnor ska ha någonstans att vända sig och få hjälp och skydd. Vi vill därför ha mer pengar och resurser till kvinnojouren och tjejjouren i kommunen. De ska kunna bedriva sin verksamhet året runt och även kunna ta emot barn då vi vet att barn är en mycket utsatt grupp. Mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld försvinner dock inte av att vi enbart hjälper de som utsätts för våldet utan vi måste arbeta aktivt förebyggande mot detta, exempelvis med barn och unga, samt genom att arbeta återfallsförebyggande med de som använder våld i nära relationer.

#Metoo och hela diskussionen därefter visar på behovet att tidigt diskutera rätten till sin egen kropp både i sexualundervisningen i skolan och på andra arenor i samhället. I och med #metoo-rörelsen insåg vi hur många det är som har fått nog. Vi fick äntligen svart på vitt hur utbrett det sexuella våldet är och hur många flickor och kvinnor som är och har varit utsatta. Det krävs verklig förändring nu. Vi behöver ha med oss ungdomarna i detta arbete därför vill vi ha en sexualundervisning där normer och värderingar diskuteras samt att eleverna lär sig feministiskt självförsvar på skoltid.

Det som sker i privatlivet påverkar självklart resten av livets områden, inte minst arbetslivet. Vänsterpartiet kräver att arbetsköparnas ansvar utökas, att kvinnor erbjuds feministiskt självförsvar på arbetstid och att jämställdhetsplanen tar hänsyn till kvinnors situation på och utanför arbetsplatsen.

Kristianstads kommun har antagit CEMR-deklarationen som är ett verktyg för kommuner, landsting och regioner att integrera jämställdhetsperspektivet i det politiska beslutsfattandet och i den praktiska verksamheten. Avsikten är att se till att diskrimineringslagstiftningen följs och att principer reglerade i internationella avtal omsätts i praktik på lokal och regional nivå. Vänsterpartiet ser det som angeläget att deklarationen tas på allvar och prioriteras.

Vänsterpartiet verkar för:

 • Att omfördelning av resurser till kvinnor på bekostnad av männen sker.
 • Att utveckla och utöka sex- och samlevnadsundervisning samt arbetet mot kränkande behandling i skolan.
 • Att en konsekvensanalys av budgetarbetet görs.
 • Ett inrättande av ett jämställdhetsutskott.
 • Att alla platser där kommunen har inflytande är fria från sexistisk reklam.
 • Ett ökat stöd till kvinnojouren och tjejjouren.
 • Att kommunen tar fram en våldsförebyggande handlingsplan för arbetet mot våld i nära relation och mot hedersrelaterat våld.
 • Att trygghetssäkra skolan och arbetsplatserna.
 • Att trygghetssäkra det offentliga rummet.

 

Sexuellt likaberättigande

Alla människor ska ha samma rättigheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck. Alla ska ha rätt att älska vem de vill och vara den de är. För att förbättra hbtq-personers livsvillkor krävs en bred kunskapshöjning. På en kommunal nivå innebär det att aktivt arbeta för ett bättre och mer inkluderande bemötande av transpersoner och personer med en icke-normativ sexuell läggning i samhällets alla instanser.

Vi i Vänsterpartiet arbetar för att de yrkesgrupper som arbetar i människovårdande yrken genom fortbildning ska få hjälp att utveckla att normkritiskt tänkande så att personal inom exempelvis skola, hemtjänst och socialt arbete har kunskaper gällande hbtq-personers liv och kultur för på så sätt att kunna ge även icke-normativa personer samhälleligt stöd på lika villkor.

Därför vill vi ställa hårdare krav både i till exempel vård och i skola när det gäller bemötande och inkludering. Ungdomar måste få det stöd de behöver för att utveckla en trygg och stolt identitet oberoende av sexuell läggning. Skola och förskola måste därför tidigt ifrågasätta könsroller och sexuella stereotyper.

Eftersom samhället i nuläget är så tydligt heteronormativt är det inte en trygg plats för alla. Vi vill kunna erbjuda anpassade faciliteter som passar alla människor. Vänsterpartiet arbetar för att kommunala omklädningsrum och toaletter inte bara ska inrikta sig mot man eller kvinna utan även mot transpersoner och icke-binära personer.

 

Vänsterpartiet verkar för:

 • Att alla yrkesgrupper som arbetar direkt med medborgarna ska ha hbtq-kompetens och kunskaper kring transpersoners verklighet.
 • Att kommunen stödjer och bidrar till att hbtq-information sprids.
 • Att kommunen inrättar faciliteter som till exempel omklädningsrum och toaletter där fler könstillhörigheter än man och kvinna bereds plats.
 • Att personal på skolor och förskolor ska ha kompetens att tidigt hjälpa barn att utveckla en trygg könsidentitet och att kunna bemöta hbtq-familjer på ett inkluderande sätt.

 

Antirasism

 Vänsterpartiet bekämpar segregation, rasism och diskriminering. Tankarna om ett land, ett folk och ett språk har tvingat människor med annan kulturell bakgrund att överta majoritetskulturens identitet för att bli accepterade i Sverige. Det finns en lång tradition av så kallad assimileringspolitik i Sverige gentemot grupper av människor som setts som annorlunda. Vi arbetar för ett samhälle där människors olika ursprung ses som en tillgång och där alla behandlas jämlikt och får samma möjlighet att forma sina liv.

Rasismen och främlingsfientligheten i Sverige är inte ett invandrarproblem utan ett samhällsproblem med djupa historiska rötter. När klassamhället upplever massarbetslöshet, fattigdom och utslagning kan syndabockstänkande ge grogrund för rasism. Rasismen bygger på existerande maktstrukturer i samhället och rasismen motverkar och splittrar den politiska kampen för välfärd och rättvisa. Vänsterpartiet bekämpar intolerans, rasism och främlingsfientlighet. Vi vill att hänsyn tas till etnicitet i samhällsanalysen och i alla politiska förslag och beslut.

 Segregation och främlingsfientlighet gör att många människor inte känner sig delaktiga i samhällets utveckling och hamnar i utanförskap. Under de femton senaste åren har antalet invånare med utländsk bakgrund ökat och utgör i dag nästan 12 % av kristianstadsborna.

Vi tror inte på den förda integrationspolitiken där särlösningar som riktar sig enbart mot en grupp och pekar ut denna grupp som ett problem dominerar. De etablerade politiska partierna driver ofta en integrationspolitik som bygger på just sådana särlösningar och symbolfrågor, som exempevis språktest för invandrare. Utpekandets retorik används både för att vinna missnöjesröster och för att på sikt undergräva den generella välfärdsmodellen. En sådan politik skapar A- och B- lag på arbetsmarknaden såväl som i samhället i stort. Vi menar att det är dags att skrota integrationspolitiken och att det är dags för en ny politik för minskade klyftor. Vi vill verka för en kraftfull politik som garanterar rätten till arbete, utbildning och bostad, samt åtgärder för att stoppa diskriminering. Vänsterpartiet utser inga syndabockar och lämnar ingen utanför. Tillsammans kan vi skapa ett solidariskt Kristianstad.

 

Vänsterpartiet verkar för:

 • Att motverka assimilering till förmån för ett solidariskt samhälle med mångfald.
 • Att diskriminering på grund av kön, klass, sexualitet, religiositet och etnicitet motverkas i kommunen; inte minst i kommunens egna verksamheter.
 • Att krav på mångfaldsplaner ska ställas vid all offentlig upphandling i kommunen.
 • Nolltolerans mot rasism.

Utbildning

Den avgörande skiljelinjen mellan höger och vänster i skolpolitiken har alltid handlat om huruvida skolan ska vara förbehållen eliten eller om den ska vara till för alla. Dagens kamp om skolan handlar om att säkra likvärdigheten så att alla elever oberoende av klass, etnicitet, funktionsnedsättning eller kön får möjlighet att tillägna sig kunskaper. Elevernas sociala bakgrund är inte en förklaring till skillnader i skolresultat. Däremot kan olika bakgrund eller funktionsnedsättning göra att det krävs olika arbetssätt för att nå målen.

Likvärdigheten i utbildningen hotas av fler faktorer. Det fria valet har medfört att skolor där många av eleverna inte uppfattas tillhöra medelklassen eller har en annan etnisk bakgrund än svensk konsekvent väljs bort. Även kommunaliseringen av skolan samt vinstdrivande fristående skolor har drivit på en olikvärdighet i utbildningen inom kommuner men även mellan olika kommuner. Därför vill Vänsterpartiet avskaffa det fria skolvalet och verka för ett förstatligande av skolan.

Vinst är ett dåligt styrmedel i en verksamhet som ska vara behovsstyrd och inriktad mot att alla elever får kunskaper. Det är därför oacceptabelt att driva skolor som aktiebolag eftersom denna driftsform i första hand syftar till att maximera vinsten. Samtidigt är det en driftsform som innebär att inflytandet för elever och anställda begränsas och allmänhetens insyn försvåras. Vänsterpartiet verkar för att systemet med vinstdrivande skolor avvecklas.

 Förstelärarreformen, där en liten del av lärarkåren har fått stort lönepåslag medan andra blev utan, har skapat missnöje hos lärarna och är en bidragande orsak till att allt fler söker sig till andra skolor och andra kommuner i jakt på högre lön. På detta sätt hotas kvaliteten i skolan och eleverna är de som drabbas hårdast. Vänsterpartiet vill genom kommunala satsningar se till att även lärargrupper som hamnat efter kan lyftas i lön. Samtidigt har även det fria skolvalet bidragit till en flyttkarusell där rykten styr skolvalet. De som inte har möjlighet att välja är de med lägre inkomster. På detta vis bidrar det fria skolvalet till en ojämlik skola. Vänsterpartiet vill få bort det fria skolvalet och se till att kommunens alla skolor är bra skolor där barn och elever möts över klass- och etnicitetsgränserna.

Vänsterpartiet vill att förskolan, skolan och skolbarnomsorgen ska ha tillräckliga resurser för att möta barns olika behov. Skolans förmåga att kompensera för olika bakgrund och behov handlar inte bara om hur mycket resurser skolan har tillgång till, utan även om hur dessa resurser används. Vi vill se till att det finns tillräckliga resurser för särskilt stöd redan i förskolan och under de första åren i grundskolan. De elever som behöver mest stöd ska få det från första början. Vänsterpartiet vill att endast behöriga lärare ska kunna få en tillsvidareanställning och att obehöriga lärare kan få möjlighet till kompetensutveckling och vidareutbildning. Vi vill ha fler lärare och satsa på hela yrkeskåren. Vi vill minska lärarnas administrativa och sociala arbete så de kan ägna sig åt undervisning samt för- och efterarbete för att kvalitetssäkra undervisningen.

 I princip alla förskolor lyckas att ge barnen den omsorg de behöver men Vänsterpartiet anser att alla barn har rätt att vistas på en förskola där målsättningen är att ha en pedagogisk verksamhet av högsta möjliga kvalitet. Förskolans pedagogiska miljö och det systematiska arbetet är avgörande för huruvida vi lyckas att bryta de traditionella könsrollerna och föreställningarna om vad som är manligt respektive kvinnligt beteende samt sträva efter att utveckla öppenhet, respekt, solidaritet, jämställdhet och ansvar. Därför är det viktigt att även de som arbetar med de allra minsta barnen har rätt pedagogisk kompetens och att den öppna förskoleverksamheten utvecklas och byggs ut. För att den pedagogiska utvecklingen av förskolan ska fortsätta vill Vänsterpartiet genomföra en samlad satsning på fortbildning och kompetensutveckling för all personal i förskolan i syfte att minska kunskapsgapet och höja kvaliteten. Målet på sikt måste vara högskoleutbildad personal.

 Vänsterpartiet anser att förskolan är en rättighet och en möjlighet för alla barn. Tillgången och rätten till en bra och flexibel barnomsorg har länge varit, och är fortfarande, en viktig feministisk fråga. Alltfler arbetar på obekväm arbetstid. Därmed ökar också behovet av tillgång till barnomsorg på kvällar, nätter och helger. De som främst är i behov av denna omsorg är barn till ensamstående föräldrar, inte sällan kvinnor, anställda inom samma offentliga sektor som har ansvar för barnomsorgen. Kommunerna ska därför vara skyldiga att erbjuda förskole- och/eller fritidsverksamhet under obekväm arbetstid om det finns barn i behov av omsorg.

Vänsterpartiet anser att förskolan ska vara avgiftsfri, tillgänglig och likvärdig för alla. Därför vill vi att avgiftsfri allmän förskola införs redan från första året, vi vill dessutom utöka rätten till minst 30 timmar per vecka. Det innebär samtidigt att rätten till förskola stärks för barn till arbetslösa och föräldralediga.

Skolbarnsomsorgen ingår i det samlade utbildningssystemet och ska komplettera skolan samt erbjuda barn en meningsfull fritid och stöd i utvecklingen. Skolbarnsomsorgen och skolan ska tillsammans utgöra en helhet som bidrar till barnens allsidiga utveckling och lärande. Därför behövs bra fritidshem med utbildad personal och små grupper. Ett stort problem i fritidshemmen är bristen på resurser vilken har inneburit att personaltätheten är mycket låg och att barngrupperna följaktligen är stora. Under de senaste två decennierna har antalet barn i grupperna mer än fördubblats. För att kunna bedriva en meningsfull och pedagogisk verksamhet måste grupperna radikalt minskas.

Barn i förskola/skola har samma behov och rätt som vuxna till en god arbetsmiljö. Det måste vara självklart att lokalerna utformas så att verksamheten kan fungera väl ur elevernas perspektiv. Verksamheten bör organiseras så att man motverkar stress, anonymitet och olika typer av förtryck. Skolhälsovården ska vara ett stöd för barnen i deras skolvardag men också ge stöd i deras personliga utveckling. Rätt till vuxenutbildning ska därför vara lika självklar som rätten till arbete. Kommunens vuxenutbildning bör satsa på uppsökande verksamhet i sin studie- och yrkesvägledning för att kunna nå de kristianstadsbor som har de största behoven.

 

Vänsterpartiet verkar för:

 •  Att barngrupperna/antalet elever per klass utformas på ett sådant sätt att elevernas behov kan tillgodoses.
 • En skälig utökning av pedagogiska resurser och lärarassistenter så att elevernas behov kan tillgodoses.
 • En skälig utökning av övrig personal i skolan såsom kuratorer, elevassistenter, studie- och yrkesvägledare, specialpedagoger och skolsköterskor.
 • Att utöka resurser i skola och barnomsorg för att optimera tillgänglighet och möjlighet för barn och ungdomar med funktionshinder.
 • En avgiftsfri allmän förskola redan från första året.
 • Ett aktivt arbete för att minska lärarnas administrativa och sociala arbete.
 • Rätten till 30 timmar i förskolan och skolbarnomsorg för barn till arbetslösa och föräldralediga.
 • Utökade och mer flexibla öppettider i barnomsorgen.
 • Att skattepengarna ska gå till ordinarie skolverksamhet, inte till privata vinster.
 • Kommunala skolor i alla stadsdelar.
 • Att skolarbetet och därmed läxhjälp skall göras i skolan.
 • Satt ett systematiskt arbetsmiljöarbete införs utifrån barn/ungas perspektiv.
 • Att modersmålsundervisningen ska vara en del av den ordinarie verksamheten i både förskola/skola.
 • Att utöka och göra vuxenutbildningen lättillgänglig och flexibel samt satsning på validering och förbättrad SFI undervisning i kommunal regi.
 • Att minimera antalet avhopp på gymnasiet samt minska behovet av omval genom fler studievägledare.
 • Att elev- och personalinflytande ska utvidgas och prioriteras.
 • Feministiskt självförsvar som ett ämne i skolan.
 • Att det ska finnas tillräckliga resurser för att stereotypa könsroller, rasism och homofobi i skola och förskola ska motverkas.
 • Lägenhetsgaranti för högskolestudenter.
 • En likvärdig skola.
 • En helt skattefinansierad/avgiftsfri förskola och skolbarnomsorg.
 • En betygsfri skola.

 

Miljöpolitik

Jordens begränsade resurser ska skyddas mot miljöförstöring och fördelas så att den räcker till för att ge alla människor ett värdigt liv; utan fattigdom, svält och ohälsa. För Kristianstad kommun innebär det ett ansvar att driva kommunen så miljövänligt som möjligt och inte fatta beslut som leder till ännu mer föroreningar och utsläpp. Detta innefattar också livsmedelshandeln och den mat som vi konsumerar och äter. I synnerhet innebär det att sluta lägga kommunala skattepengar på direkt miljöfarlig verksamhet. Bland de miljöfarliga verksamheter som kommunen skall sluta att stödja märks i synnerhet flygplatsen. Det finns idag inga hållbara argument för inrikesflyg i Sverige söder om Stockholm och följaktligen bör Kristianstad Österlen airport stängas och marken användas på ett bättre sätt.

Idag kan vi köpa närproducerad, kravmärkt och ekologisk, rättvisemärkt mat i de flesta av våra dagligvaruhus vilket är bra. Vi är många som köper dessa produkter eftersom att de är nyttiga och ekologiska vilket innebär att de är fria från miljöfarliga ämnen samt att de bidrar till bättre levnadsvillkor för odlarna, djur- och växtlivet. Men det måste också bli en självklarhet för barnen i skolan och förskolan samt för personer på olika boenden att ta del av denna kost. Som det ser ut nu skiljer det sig på de olika verksamheterna trots att de är inom samma kommun. Mer pengar måste avsättas till förskolor, skolor och äldrevård för att de ska kunna få rätt till bra mat.

Vi måste fortsätta ta tillvara, utveckla och stödja Kristianstads biosfärområde. Utgångspunkten måste vara att värna om- och öka den biologiska mångfalden. I vårt miljöperspektiv ligger också att ge den produktiva åker- och betesmarken status av en livsviktig resurs som måste förvaltas långsiktigt. För att främja biologisk mångfald och värna om jordbruksmarken ska kommunen bland annat motverka att mer mark tas i anspråk för att bygga motorvägar och köpcentra. Det ska också eftersträvas att i så hög utsträckning som möjligt förtäta befintlig bebyggelse, men utan att det sker på bekostnad av tätorternas grönområden.

 

Vänsterpartiet verkar för:

 •  En nedläggning av Kristianstad Österlen airport.
 • Att energieffektivitet och installering av solceller prioriteras vid all nyproduktion av fastigheter, speciellt fastigheter som byggs för kommunen.
 • Att öka tillgängligheten till kommunens naturområden.
 • En förbättrad infrastruktur för cykling i kommunen.
 • Ekologisk kost i all kommunal verksamhet.
 • Möjligheter till biogasdrift inom jordbruk.
 • Minskad pappers- och plastanvändning inom kommunens verksamhet.
 • Att jämna ut klyftorna där nyttig och klimatvänlig mat i nuläget är dyrare än sin motsvarighet.

Landsbygd

 Vänsterpartiet arbetar för är att hela kommunen ska leva. Vi vill skapa förutsättningar för att alla ska ha både rätten och möjligheten att bo där man själv önskar inom Kristianstad kommun.

Viktigt för en positiv utveckling av landsbygden är en aktiv och långsiktig politik som ger landsbygden samma möjligheter som innerstaden. Satsningar på kollektivtrafik, utlokaliseringar av kommunala verksamheter som inte kräver en närvaro i centrum samt ökade möjligheter för service och näringslivsverksamheter är bara en del av de satsningar som krävs för en levande landsbygd.

Vänsterpartiet vill ge lokala organisationer möjligheter att kunna ta över lokaler och ge kommunala bidrag till hjälp av renoveringar. Vi vill även utreda möjligheterna att även utanför tätorten, skapa förutsättningar till hyresrätter. Vi vill också utreda hur de ödehus som finns och som bara står och förfaller kan användas.

Genom att verka för möjligheten att kunna arbeta, handla och ta del av de nödvändiga samhällsfunktioner som behövs i dagens samhälle så kan man inte bara öka möjligheterna för att bo utanför innerstaden utan även minska miljöbelastningen genom att minska behovet av pendling till och från Kristianstad.

Samhället går mot att bli kontantlöst, en utveckling på både gott och ont. För att minimera de problem som uppstår med kortbetalningar vill Vänsterpartiet minimera kostnaderna för kortterminaler i synnerhet på landsbygden.

Idag transporteras vår mat allt längre och längre från producent till konsument. Att maten inom kommunal verksamhet ska vara närproducerad är en självklarhet inom Vänsterpartiet. Genom att inte bara satsa på närproducerad mat utan genom att även stödja lokala lantbrukare, med bland annat omställningen från drift baserad på fossila bränslen till biogas, så stödjer vi inte bara den enskilda lantbrukaren i en tid med ständigt stigande bränslepriser utan verkar även för minskad miljöbelastning.

Genom att jämna ut klyftorna mellan landsbygd och stad så verkar Vänsterpartiet för hela kommunen och stödjer därmed aktivt möjligheten att alla kristianstadbor ska få bo där de vill och inte där de måste.

 

Vänsterpartiet verkar för:

 •  En utlokalisering av kommunala verksamheter till landsbygd.
 • Utökad närvaro av offentlig service som vård, tandvård, förskola, apotek, post- och bankservice.
 • Att jämna ut klyftorna mellan stad och landsbygd
 • Att underlätta för näringsidkare utanför innerstaden genom ett förenklat regelverk för små verksamheter. Se till att fiberutbyggnaden kommer alla till del för att underlätta arbete på hemmaorten.
 • Utökade möjligheter till vård och barnomsorg i mindre samhällen.
 • Utökad konsumtion av närproducerat vilket ger nya arbetstillfällen och utveckling av bra produktion.
 • Kommunala subventioner för betalningsterminaler på landsbygden.

 

Kollektivtrafik

För varje år ökar behovet av att ta sig från en ort till en annan. Allt fler lämnar bilen hemma och åker buss eller tåg. Det är positivt eftersom det inte bara skyddar miljön och minskar stress utan också innebär mindre trafikolyckor. Men kollektivtrafiken måste byggas ut för att ännu fler ska slippa köra bil. I Kristianstad kommun handlar det i synnerhet om att bygga ut trafiken till kommunens mindre orter.

En fungerande kollektivtrafik är också en feministisk fråga, eftersom det är flest kvinnor som nyttjar den. Många i typiska kvinnodominerade yrken, till exempel sjukhuspersonal, har också arbetstider som inte sammanfaller med kollektivtrafikens nuvarande tidtabeller. För att ännu fler ska utnyttja den måste kollektivtrafiken underlätta pendling till arbete, finnas nära när man vill resa och göra resan trygg samt sänka resekostnaderna.

Vänsterpartiet kräver att Trafikverket kraftigt tar tag i de problem som dagens kollektivtrafik har och kräver att de underhåller verksamheten.

Närtrafik/anslutningstrafik finns i vissa delar av Kristianstad endast med erbjudande av en enkel resa om förmiddagen in till Kristianstad och en resa hem om eftermiddagen. I Hörby kommun kan man se exempel på hur en fungerande, billig trafik kan etableras med flera turer.

Man kan idag se en trend inom kollektivtrafiken där busslinjer på landsbygden en efter en glesas ut på grund av för få resenärer. Detta leder på lång sikt till att invånare inom kommunen tvingas att flytta in till Kristianstad för att kunna arbeta, studera eller delta i umgänge. Vi inom Vänsterpartiet vill vända denna trend genom att kollektivtrafiken erbjuder lösningar där man anpassar utbudet för resenärerna och inte resenärerna efter utbudet.

Samtliga partier pratar sig varma för att fler skall åka kollektivt, samtidigt så beslutar man om kraftiga biljettprishöjningar som är långt över de merkostnader som biltrafiken fått. Vi i Vänsterpartiet har hela tiden arbetat för fler skall kunna åka och att äldre och ungdomar skall erhålla gratis kollektivtrafik.

 

Vänsterpartiet verkar för:

 •  Att kollektivtrafikens utformning i större utsträckning tar hänsyn till kvinnors, äldres, funktionsnedsatta och ungas resande.
 • Att busslinjer inrättas som passar till arbetslivet.
 • Tidiga morgonturer och sena kvällsturer till och från kommunens mindre orter alla veckodagar.
 • En tätare och mer anpassad kollektivtrafik i landsbygden.
 • Att anslutningstrafik upprättas till de delar av kommunen som idag inte nås av buss eller tåg.
 • Att buss- och tågpersonalens arbetsmiljö och arbetstider ska vara sådana att föraren kan arbeta lugnt och utan stress.
 • En avgiftsfri kollektivtrafik för barn, ungdomar, studerande och pensionärer.
 • Billigare biljettpriser för buss och tåg och på sikt en avgiftsfrihet för alla.
 • Att all kollektivtrafik ska drivas i offentlig regi.

 

Bostadspolitik

 Bostadspolitiken är en central del av välfärdspolitiken och har stor betydelse för en hållbar ekonomisk och social utveckling samt för situationen på arbetsmarknaden. Statens ansvar är att skapa lagar och ekonomiska förutsättningar, medan kommunens ansvar ligger i planering och utveckling av bostadsområden.

En bra bostad till en rimlig hyra borde vara en självklarhet för alla. Så är det inte idag. Vi vill skriva in rätten till bostad i Socialtjänstlagen. Bostaden är en social rättighet och bostadspolitiken skall skapa förutsättningar för alla att leva i goda bostäder till rimliga kostnader. Studenter, invandrare, funktionsnedsatta och människor från arbetarklassen är sällan tillräckligt attraktiva för den privata bostadsmarknaden med dess krav på ekonomisk lönsamhet. Det är tydligt att när de privata värdarna och byggbolagen får bestämma byggs det främst för de som har mycket pengar. För att lösa bostadsbristen och råda bot på hemlösheten måste istället allmännyttan byggas ut och hyresgästernas inflytande över sitt boende utökas. En progressiv bostadspolitik får dock inte börja och sluta med allmännyttan, krav måste även ställas på kommunens privata värdar och olika bostadsrättsföreningar.

Genom ABK, vårt kommunala bostadsbolag, har vi möjlighet att förverkliga en social bostadspolitik där alla har rätt till en bostad. Vi vill att ABK ska verka för låga hyror och nybyggnation med rimliga hyresnivåer. Kommunens olika majoriteter har vid ett antal tillfällen försökt föra över ABKs medel till kommunens egen budget vilket är något vi ser som en dubbelbeskattning av hyresgästerna och därför är starkt kritiska emot.

Vi menar också att ABK borde få i uppdrag att bredda sitt utbud av lägenheter. I dagens Kristianstad finns det relativt gott om medelstora lägenheter men brist på både ettor och lägenheter med fem rum eller mer.

Vänsterpartiet vill att nybyggnationen av hyresrätter fortsätter. I takt med den ökade bristen på hyresrätter har Kristianstad utvecklats till en kommun som har ett ökande antal bostadslösa, inklusive bostadslösa barnfamiljer.

 

Vänsterpartiet verkar för:

 • Att ABK fortsätter agera offensivt för att öka bostadsbyggandet och hålla nere hyrorna.
 • Både större och mindre hyresrätter i kommunens alla delar.
 • Att bygga ut och demokratisera ABK.
 • Att öka hyresgästernas inflytande gällande sitt boende.
 • Undersöka intresset för kommunala kollektivhus.
 • Ett införande av en rättvis kommunal bostadskö och en kommunal bostadsförmedling.
 • Nej till marknadshyror och utförsäljning av lägenheter.
 • Att kommunen skaffar ett antal lägenheter som kan delas ut till hemlösa, flyktingar och misshandlade kvinnor som behöver ett boende omedelbart.

 

Äldreomsorg

För Vänsterpartiet går folkhälso-, vård- och omsorgspolitiken ut på att ge människor mer lika förutsättningar till ett gott liv. Vårt mål för folkhälsoarbetet är att hälsotillståndet skall förbättras för alla, men med extra fokus på de som har sämst hälsa. En förutsättning för en bra vård och för en bra arbetsmiljö är att det finns tillräckligt med personal. Vänsterpartiet verkar därför för att styra resurserna till ökad personalbemanning i vård- och omsorgssektorn. Vänsterpartiet höjer hellre skatten än drar ner på välfärden.

När hälsan sviker och den åldersrelaterade ohälsan sätter in är det viktigt att samhällets insatser fungerar så att den enskilde skall ha möjlighet att leva ett så rikt och aktivt liv som möjligt. Grundprincipen måste vara att insatserna skall ges så att den enskilde har möjlighet att bo kvar i sin bostad så länge man själv önskar. När detta inte längre är möjligt skall det finnas bra fungerande särskilda boenden med hög standard i alla kommundelar. Biståndsprövningen ska vara generös. Även om man flyttar in i särskilt boende skall man kunna upprätthålla kontakterna med sin tidigare umgängeskrets.

För att bibehålla sin vitalitet behöver man både fysisk och psykisk stimulans. På detta område utför frivilligorganisationer, framför allt pensionärsorganisationerna, ett mycket viktigt arbete. Stödet till pensionärsorganisationernas arbete är därför en viktig del i den förebyggande verksamheten.

Den fysiska kontakten är viktig och får aldrig ersättas med tekniska lösningar. Vänsterpartiet i Kristianstad är inte emot datoriserad närvaro där brukaren själv vill få denna teknik installerad. Likaså är vår bestämda uppfattning att brukaren själv avgör hur den mat vederbörande beställer skall vara varm eller kall och om den ska levereras varje dag eller i flera portioner samtidigt.

Än idag utförs en stor del av vårdarbetet av närstående, oftast kvinnor, och utan någon ersättning från kommunen. Detta dubbla oavlönade arbete är fortfarande ett jämställdhetsproblem som måste lösas. Genom satsningar på en solidariskt finansierad och utbyggd äldrevård kan detta bli möjligt.

Alla äldre människor har rätt att få stöd på ett språk de förstår och möta respekt för sitt livsval och sin bakgrund. Det är viktigt att personer med ett annat första språk än svenska har möjlighet att få hjälp på ett språk de förstår så att omsorgen blir begriplig så väl språkligt som kulturelltOmsorgen fördelas idag ojämlikt mellan män och kvinnor. För att motverka det vill Vänsterpartiet att biståndshandläggare ska få utbildning kring genusfrågor. Eftersom äldre kvinnor är en särskilt utsatt grupp då det kommer till våld i nära relation ska biståndshandläggarna även få utbildning om detta. I första hand ska brukarens behov och ekonomi styra vilket boendeform som erbjuds.

För personalens del måste det nu tillföras mer personal på enheterna. För att kunna få ner det höga sjukskrivningstalet föreslår Vänsterpartiet att sex timmars arbetsdag införs på försök för att i slutet av mandatperioden vara på samtliga enheter. Vänsterpartiet vill också se över de tekniska hjälpmedel som idag används av personalen för att undersöka om det skapar en försämrad arbetsmiljö. Lönesättningen i vårdyrkena måste uppvärderas. Att arbeta med människor är både fysiskt och psykiskt tungt. När sedan en stor del av personalen är dubbelarbetande kvinnor innebär det ytterligare press på den enskilde.

Hemtjänst och särskilda boenden drivs absolut bäst av demokratiskt styrda offentliga förvaltningar utan inblandning av varje typ av vinstintressen. Att se människor med omfattande vårdbehov som kunder på en marknad där olika bolag skall konkurrera om marknadsandelar är för oss en ovärdig människosyn.

 

Vänsterpartiet verkar för:

 •  Ett ökat antal platser i särskilt boende för att motsvara de verkliga behoven.
 • Att försöksverksamheten kring brukarinflytande i den kommunala hemtjänsten ska utvecklas.
 • Att antalet platser i varierade boendeformer för personer med psykiskt handikapp ska motsvara de verkliga behoven.
 • Att vård och omsorg ska drivas i offentlig regi som är fri från vinstintressen.
 • Satsningar på personal, såväl i ökat antal som på bra utbildning och arbetsmiljö.
 • Fortlöpande handledning till personal inom hela omsorgsverksamheten.
 • Att öka de äldres trygghet genom att vårdinsatserna i hemmet ska ske av så få olika personer som möjligt, bland annat genom att skapa teamgrupper.
 • Att de äldre själva ska avgöra hur maten skall tillagas eller om man vill få det i flera portioner och själv värma sin mat.
 • Att utveckla teknik som kan komplettera fysiska kontakter för de som så önskar.
 • Att asylsökande och papperslösa ska ha tillgång till vård och omsorg.
 • Att biståndshandläggare inom äldreomsorgen skall få utbildning om våld i nära relation och mäns våld mot kvinnor.

Tillgänglighet

Alla människor är lika värda och skall ha samma rättigheter och möjligheter. För människor med funktionsnedsättning är möjligheterna ofta begränsade. Detta beror oftast inte på funktionsvariationen utan i stor utsträckning på bristande samhällsplanering och omgivningens attityder. Särskilt gäller detta bland annat kvinnor och invandrare. För att alla skall få möjlighet att delta på lika villkor i samhällslivet måste det ske en radikal förändring. De som är experter på vad funktionsnedsättning innebär är de funktionsnedsatta själva. I all planering och ombyggnad måste kommunen inhämta och ta hänsyn till handikapporganisationernas synpunkter. Den kommunala debatten och beslutsfattandet måste också ske under sådana former att alla kommunens invånare kan följa med och delta utifrån sina egna förutsättningar.

 

Vänsterpartiet verkar för:

 •  Att handikapporganisationerna får insyn vid all planering och ombyggnad i kommunen.
 • En kommunanställd med övergripande ansvar för tillgänglighetsfrågorna (enligt Hässleholmsmodellen).
 • Ökat brukarinflytande inom den kommunala hemtjänsten.
 • En generösare tolkning och tillämpning av Lagen om stöd och service till svårt funktionshindrade och Lagen om personlig assistent.
 • Kompetensutbildning kring funktionsnedsättning för kommunal personal.
 • En höjd ersättning till arbetsgivare som anställer människor med funktionsnedsättning eller arbetshandikapp.
 • En jämställd biståndsprövning som innebär att kvinnor ges likvärdigt stöd.
 • Att färdtjänsten återförs i kommunal regi.
 • Fler som får rätt till anställning.

Förebyggande verksamhet och arbete

Många av våra politiska beslut idag handlar om åtgärder när barn och ungdomar blivit aktiva inom område som till exempel kriminalitet eller drogmissbruk. Det blir ofta dyrt för skattebetalarna när det ska sättas in åtgärder efter dessa händelser i de ungas liv. En plats på ett hem för vård och boende kostar i snitt 5000 kr per dygn eller 1,5 miljon per år/individ, en kostnad som får tas ur den sociala budgeten. Vi måste sätta in kraftiga positiva och förbyggande insatser tidigare i barn och ungdomars liv för att på längre sikt skapa en förbättring. Vi måste blicka många år framåt innan resultaten kan mätas. Allt fler barn och unga mår har idag en ökad psykisk ohälsa. Det kan vara grupptryck, mobbning, skolstress, utanförskap och en låg självbild. För att de ska få det bättre måste samhället erbjuda positiva fritidsverksamheter där barn och unga kan möta bra vuxna förebilder och få möjlighet att skapa en meningsfull fritid tillsammans.

Barn och ungdomar lockas inte till föreningslivet lika enkelt som förr. Allt fler lägger av i de tidiga tonåren eller tröttnar på den elitsatsning som sker i många idrottsföreningar under samma tidsperiod. Här är det viktigt att vi även satsar på de ungdomar som inte är aktiva inom föreningarna. De ideella föreningarna är grunden i den fritid som vi haft de senaste hundra åren. I de ideella sker också för många den första kontakten med demokratin och möjligheten att påverka sin fritid. Det finns dock många barn och ungdomar som inte har den kontakten med demokratin. Därför bör det finnas ungdomsråd eller -forum inom kommunen där barn och ungdomars idéer och framtidsdrömmar kan diskuteras och ges möjlighet till genomförande.  Grunden till detta är en antagen ungdomsplan med långsiktiga mål och handlingsplaner som tillsammans med en väl tilltagen ekonomisk summa kan förbättra de ungas situation i kommunen. Vi förutsätter förebyggande satsningar i kommunens alla delar, en könsneutral ekonomisk satsning med tillgänglighet för de unga med funktionsnedsättning.

 

Vänsterpartiet verkar för:

 •  Att arbeta fram och anta en ungdomsplan för långsiktigt förebyggande arbete inom exempelvis droger, kriminalitet och skadegörelse som också omfattar fritidsaktiviteter på helger, lov samt ungdomars påverkansmöjligheter. Denna ska också innehålla klara insatsplaner vid tidiga orosanmälningar. I detta ingår också start och drift av ungdomsråd och forum.
 • Mer resurser till Fältgruppen för långsiktiga förebyggande aktiviteter inom årskurserna 6-9 genom exempelvis ”Machofabriken” eller ”Din bror” och samarbete med Fryshuset för de äldre ungdomarna. Uppsökande fältarbete måste ges ökade resurser.
 • Mer resurser till Fritidsgårdsforum så att de kan öppna upp på helgkvällarna i de delar av kommunen där det finns fritidsgårdar och möteslokaler.
 • Att bereda alla skolungdomar mellan 15 och 19 år feriearbete under tre veckor av sommarlovet. Detta har på andra håll i landet visat sig vara ett bra sätt att stävja begynnande ungdomskriminalitet och missbruk.
 • Att anställa fler kuratorer/socialrådgivare/coacher på grundskolor och gymnasier.
 • Att skapa icke kommersiella mötesplatser för gymnasieungdomar.
 • Att stimulera ungdomars nyfikenhet för moderna fritidsaktiviteter genom att hjälpa dem med lokaler och bidrag för att komma igång.
 • Att motverka ”här finns ingenting att göra därför sabbar vi”. Det är mycket viktigt att förebygga drogmissbruk, kriminalitet och skadegörelse genom kvälls- och helgöppna fritidslokaler/mötesplatser inom kommunens alla delar.
 • Att det inom föreningslivet ska finnas många sociala förebilder för ungdomarna.
 • Att genom ett samarbete mellan kommun och föreningsliv skapa fler vuxna positiva förbilder för våra barn – och ungdomar.
 • Medvetna vuxna och föräldrar är förutsättning till en förbättring av ungdomssituationen. Möten, utbildning, föräldravandringar, trygghetsvandringar ger fler vuxna ”på stan” och därmed bättre kontakt med barn- och ungdomar

 

Socialpolitik

Alla människor har rätt till ett skyddsnät som fångar upp oss när sjukdom eller arbetslösheten gör att vi faller. Ett jämlikt samhälle med få människor som lever i utsatthet är bra för alla. Ekonomisk utsatthet har ökat när det har skurits ner i välfärden så att a-kassa och socialförsäkringar inte alltid fungerar.

Trycket på kommunernas försörjningsstöd är stort. Idag fungerar försörjningsstödet inte som ett tillfälligt stöd för dem som inte kan försörja sig på annat sätt. Många tvingas leva på försörjningsstöd i flera år. Försörjningsstödet måste följa med inkomstutvecklingen i samhället. Arbetslösa ska ha arbetslöshetskassa som ersättning vid förlorad arbetsinkomst och inte vara beroende av försörjningsstöd eller socialbidrag i första hand. Människor som till sin försörjning är beroende av samhällets stöd ska ha rätt till ett värdigt liv och möjlighet att råda över sin ekonomi. Prövningen av hjälpbehovet ska inte vara kränkande eller överdrivet kontrollerande, utan utgå från den enskildes behov på lång sikt. Socialbidragsnormen ska dessutom anpassas efter den enskildes hela situation, en reell individuell bedömning bör göras, där konsumentverkets uträkningar av enskildas eller familjers behov bör vara vägledande. Kommunens socialtjänst ska vara det yttersta skyddsnätet för människor som befinner sig i ekonomisk eller social kris. Vänsterpartiet har som målsättning att genom en väl utbyggd och fungerande bostads-, arbets-, skol- och socialförsäkringspolitik samt god vård av psykiskt sjuka på sikt kunna minska behovet av socialtjänst.

Belastningen på socialtjänsten har ökat och socialsekreterare får inte möjlighet att göra professionella bedömningar enligt socialtjänstlagen. Socialtjänsten måste kunna ge dem som har de största behoven ett bra stöd. Vänsterpartiet har förhandlat fram en förstärkning av resurserna till socialtjänsten. Socialtjänsten ska ges de ekonomiska resurser som motsvarar dess behov så att vissa områden inom verksamheten inte går med konstant underskott. Likaså bör socialtjänsten ges ekonomiskt utrymme så att man kan anställa och behålla kvalificerade socialsekreterare.

På lokal nivå anser Vänsterpartiet att en god socialtjänst bäst tillhandahålls av en nämnd, vars huvuduppgift är socialt arbete. Den genomförda omorganisationen, där socialförvaltningen blivit en större ”arbete och välfärdsförvaltning”, är ett uttryck för de borgerliga partiernas arbetslinje där de sociala frågorna kommer i andra hand. Detta riskerar att osynliggöra det sociala arbetet samtidigt som de arbetsmarknadsmässiga problemen individualiseras. Vänsterpartiet anser att frågor om arbete och praktik bör handhas av arbetsförmedlingen eller av en egen förvaltning. Att inte ha ett arbete är inget individuellt problem; det är ett samhälleligt problem, som kan avhjälpas med utbildning och med kortare arbetsdagar för dem som redan har arbete. Ett nödvändigt komplement är en arbetslöshetsförsäkring som omfattar alla och som är möjlig att leva på. En sådan skulle medföra ett minskat behov av socialbidrag.

Personer som utsätts för våld i nära relation kan idag få hjälp av kommunens socialtjänst. Detta arbete ska utvecklas ytterligare och kommunen behöver utöka sina resurser till såväl de som arbetar med att hjälpa och stötta våldsutsatta personer praktiskt som till kommunens Kriscentrum för att de ska kunna fortsätta göra ett bra arbete. Även kvinnor som har missbruksproblem ska få särskilt stöd av kommunens socialtjänst

Vänsterpartiet anser vidare att en väl fungerande skola, med en väl utbyggd elevvård, avsevärt kan minska det antalet barn och ungdomar som idag blir föremål för sociala utredningar och insatser. Skolan är den instans som ser barnet dagligen i dess vardag och som därför är bäst lämpad att göra tidiga bedömningar gällande barns hälsa och ohälsa, såväl fysisk som psykisk. Exempelvis kan skolan snabbt göra insatser när man märker att ett barn börjar visa eskalerande skolfrånvaro. Forskning visar at ett snabbt upptäckande och snabba insatser gör hela skillnaden för om barnet ska utveckla psykisk ohälsa eller inte i sådana situationer. Likaså kan en väl utbyggd barn- och ungdomspsykiatri och en välfungerande som vuxenpsykiatri göra detsamma. En god vård av psykiskt sjuka tillsammans med ett gott samarbete mellan psykiatrin och socialtjänsten skulle också kunna avsevärt minska lidandet för det stora antal personer som idag far illa i missbruk, bostadslöshet och fattigdom och även för deras familjer. Därför bör socialtjänstens samarbete med psykiatrin stärkas och utformas så att det finns en obruten vårdkedja med tydliga vårdprocessprogram för personer som lider av psykisk ohälsa. Psykiatrins insatser gällande brukarstyrd inläggning är bra men inte tillräcklig- ett kommunalt mobilt team för psykiskt sjuka som bor hemma bör dessutom upprättas i samarbete med psykiatrin.

 

Vänsterpartiet verkar för:

 • Att en socialnämnd ska återinföras och den nuvarande arbete- och välfärdsförvaltningen bör moderniseras efter samhällets behov.
 • Att försörjningsstödet ska anpassas efter samhällets inkomstutveckling och krav på teknisk utveckling.
 • Att socialförvaltningen, nuvarande arbete- och välfärdsförvaltningen, ska ges möjlighet att rekrytera och utreda familjehem och kontaktpersoner i en omfattning som motsvarar behovet. Idag är detta tjänster som i vissa fall köps in från vinstdrivande företag.
 • Att socialtjänstens missbruksvård ska utformas så att stödet fortgår till dess individen inte riskerar att återfalla i missbruk eller hemlöshet. Det är en vinst för både individen och samhället om stödet i eftervården är grundligt och professionellt.
 • Att socialtjänsten ska stödja och samarbeta med brukarorganisationer och självhjälpsgrupper.
 • Att fortsätta den begynnande utbyggnaden av medborgarkontor runt om i kommunen. Detta är ett bra sätt för att ge kommuninnevånarna råd och stöd i olika frågor. Här ska de även kunna få hjälp att överklaga beslut.
 • En stärkt rättsäkerhet för den enskilde. Idag kan människor till exempel överklaga försörjningsstödet, men inte innehållet i en insats som de tvingas delta i för att få försörjningsstöd. Vänsterpartiet vill införa denna möjlighet, samt utveckla ett system för klagomålshantering där socialtjänstens klienter kan känna sig trygga i att klaga.
 • Ett kommunalt mobilt team för behandling av psykisk ohälsa i hemmet.

 

Kultur och fritid

Socialismen strävar mot ett klasslöst samhälle, där alla människor tillsammans kan ta vara på sin förmåga att skapa, skratta och leka i frihet från ekonomiska och sociala spärrar. Ett steg på vägen mot denna frihet är att inte låta lönearbetet suga upp all kraft och energi utan att det blir en god del över för en meningsfull, läkande och utvecklande fritid. Ett annat steg är att göra det möjligt för alla människor att ta del av den kultur som bjuds och de tillfällen som finns att själva skapa den.

Vill du meka med bilar eller motorcyklar ska du kunna göra det i en offentlig lokal för en rimlig kostnad. Vill du gå på bio eller lyssna på opera, teater och musikaler, ska du kunna göra det i gemensamt ägda kulturhus. Vill du njuta av naturen ska exempelvis brädbelagda stigar finnas, där också rullstolar och barnvagnar kommer fram.

Idrotten är en viktig hälsofråga med fostrande och sociala förtjänster. Om du vill delta i den ska det finnas kommunala anläggningar med fritt tillträde och duktiga ledare. Ridhus ska finnas tillgängligt för alla åldrar. Vill du måla, skulptera, dreja eller inspireras av andra människors verk ska du ha tillgång till kulturhus. Scener och replokaler ska finnas tillgängliga och vara avgiftsfria för dem som vill ägna sig åt teater och musik. Om du bara vill träffa dina kompisar för att umgås måste det finnas lokala fritidsgårdar som är öppna även kvällar och helger.

Behovet av kultur och fritid bär vi med oss från första stund och det är avgörande för barns och ungdomars goda utveckling. Vänsterpartiet vill verka för en integration av förskola och skola med kulturinstitutioner som konsthallar, museer och bibliotek.

Möjligheten till en meningsfull fritid är idag klass-, köns- och etniskt segregerad. Kristianstad är en segregerad stad, med vissa rika välmående områden och vissa områden med stor arbetslöshet och sociala problem. Detta slår naturligtvis igenom vad det gäller möjligheten till fritidsaktiviteter. Det är därför ytterst viktigt att de områden i Kristianstad med störst socioekonomisk segregation har fritidsgårdar som kan erbjuda de unga en meningsfull verksamhet. Det är också viktigt att dessa gårdar har den personaltäthet som gör att de unga får stöd i att finna de rätta värdegrunderna samt ett vuxenstöd som de annars hade saknat. Stöd bör ges till ideella organisationer för att hålla bland annat lägeravgifter så låga som möjligt.

Vi vet också att förutsättningarna ser väldigt olika ut inom föreningslivet. Damidrotten har avsevärt svårare att verka än klubbarna på herrsidan. Invandrarföreningarna och nya föreningar har det svårare att få del av bidragssystemet än de väletablerade äldre föreningarna med stor andel etniska svenskar. Handikappidrotten sätts ofta på undantag trots att det finns program som talar om tillgänglighet för alla. Kultur- och fritidssektorn har en mycket viktig funktion och uppgift i att omvandla segregation till integration och ett rikt liv åt alla.

 

Vänsterpartiet verkar för:

 •  Satsningar på- och ökade resurser till fritidsgårdar, mötesplatser och allaktivitetshus för fritid och kultur där alla generationer kan mötas.
 • Att kvardröjande strukturell diskriminering inom den egna verksamheten och bidragsgivning ska upphöra.
 • Att det fria kulturlivet ska få ökade resurser.
 • Att kristianstadsbor i alla delar av kommunen ska ha tillgång till en god och allsidig biblioteksservice.
 • Att fritidsbibliotek där barn och ungdomar kan låna utrustning till sin fritid inrättas.
 • Syskonrabatt för kommunala avgifter inom kultur och fritid.
 • En avgiftsfri kommunal musikskola.
 • Sänkta avgifter för läger och andra aktiviteter för barn och ungdomar i kommunens regi.
 • Att det kulturella utbudet ska spegla befolkningens klassmässiga, könsmässiga och etniska sammansättning.
 • Att psykiskt och fysiskt funktionsnedsattas tillgång till kultur ska säkerställas.

 

Dela den här sidan:

Kopiera länk